آخرین به روز رسانی: 22 مهر 1396

اتاق آبادان
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 مجید  پورکائد 53227688-061 53260018-061 M_pourkayed@yahoo.com
2 امید قربانی 53242367-061 53242367-061 Omidghorbani1@yahoo.com
3 سیدرضا زیتون نژاد موسویان 22344788-021 22344788-021 Shayestekaran@yahoo.com
                         rezazeytoon@yahoo.com
4 غلامحسین غلامعلیان دهاقانی 88174270-021 88174295-021 Gholamalian@abadanccim.ir
5 مسعود خیاط زاده 53331144-061 53335001-061 Masood.kh443@gmail.com
اتاق اراک
ردیف نام نام خانوادگی تلفن فاکس پست الکترونیکی
۱ ناصر بیگی 4223094-0866 4231646-0866 beykinaser@yahoo.com
5-88287131-021
۲ بهروز محمدی 88733484-021 88754363-021 Drbehrouz.m@gmail.com
۳ بهنام نیکفر 2211234-0861 2210065-0861 info@nikfargroup.com
2231125
۴ محمدعلی عباسی 88950085 88979016 Abbasi@savehrolling.com
اتاق اردبیل
ردیف نام نام خانوادگی تلفن فاکس پست الکترونیکی
۱ سيدناصر رئيسي 3336660-0451 3363888-0451 Vataco@vata.ir
۲ حسين پيرمؤذن  4-7746004 – 0451 7742002-0451 Shirdastghah@yahoo.com
22259330-021
۳ علي  عبداللهيان  10-88910806 88912228-021 *
88913090- 021
۴ حسين  وثوقي ايراني  3364285-0451 7742002-0451 hoseynvosuq@yahoo.com
3331724-0451
اتاق ارومیه
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
۱ حسن انتظار 33353163-044 32351706-044 elhossinpour@gmail.com
۲ صمد  پورسلطاني  4373540-044 4373542-044 Samad_pur @yahoo.com
۳ بهنام  تاج‌الديني  2229753-044 2249536-044 Tajadini_brothers@yahoo.com
۴ علي  اولاد ديلمقانيان  4344557-044 4344557-044 Urum_sana@yahoo.com
۵ محمدرضا  رستمي  2362660-044 2364568-044 info@maralsanat.com
۶ فاطمه قنبرپور 4344414-044 4344415-044 Alpay.fa@gmail.com
۷ نجات  سنگي  4226848-044 4224227-044 bazresibazargni@yahoo.com
۸ رضا  سواري  2233772-044 2233773-044 info@keyvanmorgh.com
۹ رحيم  وهاب زاده 33360269-044 33363942-044 Vahabzadeh.trading@yahoo.com
۱۰ اميرمسعود فاتحي 88731797 887500916-021 Hamed.zarrinnejhad@yahoo.com
88731946-021
۱۱ احمد دليري 33864511-044 33658176-044 Paya.daliri@gmail.com
12 رضا جمشيدي 3451988-044 3363942-044 Jamshidir42@gmail .com
13 قاسم كريمي 33454375 33479254 Karimi_fe@yahoo.com
اتاق اصفهان
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 زهرا  اخوان نسب  6613636-0311 3116613636 zahraakhawan@yahoo.com
2 محمود  اسلاميان  8-6615097-0311 6615099-0311 eslamiyan@cspf.ir
88308324-021 88830063-021
3 محمدجعفر  بركتين  6410052-0311 6410052-0311 Otagh.esfahan@gmail.com
88887874 دفتر تهران h.barekatain@tamkar.com
4 مرتضي  بيشه 2235640-0311 2235641-0311 Bish1@gmail.com
۵ قاسمعلي جباري 3-5642282-0312 5643683-0312 jabbari.info@gmail.com
info@isfahansp.com
۶ حجت اله كشاني 2341175-0311 2366535-0311 info@matris.ir
۷ محمدرضا  رجالي 5-2670023-0311 2670026-0311 CEO@ZARIFMOSAVAR.COM
۸ مصطفي  رناسي  3117582087 3117582090 mostafaronasi@yahoo.com
۹ سيدرسول  رنجبران 6266822-0311 6266823-0311 ranjbaran37@gmail.com
۱۰ محسن پورسينا 3800338-0311 3802123-0311 mpoursina@epciran.com
۱۱ احمد خوروش 33229989-0311 33229989-0311 officemanager@kavirsteel.ir
3325910-0311
۱۲ سيد عبدالوهاب  سهل‌آبادي  6636072-0311 6636074-0311 Sahlabadi.abdolvahab@gmail.com
۱۳ بهرام سبحاني 8-6615097- 0311 6615000-0311 ceo@msc.ir
۱۴ مسعود  گل‌شيرازي  2214343-0311 2214343-0311 mgolshirazi@rtcco.com
۱۵ حميدرضا قلمكاري 6617492-0311 6628817-0311 office @sepahandaneh.com
hamid@sepahandaneh.com
اتاق اهواز 
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 شهلا عموري 2222943-0611 2222547-0611 Amori.sh@gmail.com
2 سيدسلطان حسيني امين 88824701 88826240 Vesal.ho@gmaiم.com
3 فرامرز  احمدي‌نژاد  3346695-0611 3346695-0611 khoshpoush@yahoo.com
4 همايون كوت زاده 2237544-0611 2222036-0611 Hk_commercial@yahoo.com
5 حميد  مهاوي تلفکس 3795065-0611 Hamid_mahavi@yahoo.com
6 صادق سواعدي 3370180-3375340 (0611) 3914153-0611 Sadeg5155@gmail.com
3914154-0611
7 نعمت ا له نوري زاده تلفکس 5502171-0611 Khozestan.balaro@yahoo.com
8 حميد  لويمي  4443495-0631 4450932-0611 Mobtakeran2001@gmail.com
9 عدنان  موسي‌پور 3912740-0631 3914152-0611 Easy.arvand@yahoo.com
Adnsnmosapour135@gmail.com
10 صفدر پيرمرادي 3332642-061 3332551-061 cokaroon@gmail.com
11 شريف عچرش 7-33739006-061 3332551-061 toseaefonoon@yahoo.com
اتاق ایلام 
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 شعبان فروتن 08433335220 08433332281 Sh.foroutan@ilamccima.ir
2 سعد حسيني 08433824847 08433822498 s.hosseini@ilamccima.ir
08433822498
3 فرزاد فيض اللهي 08432244015 08433827060 f.feizolahi@ilamccima.ir
4 جلال الدین محمدی 33851477-084 33851477-084 Mohamadi1347@gmail.com
5 كامل زرين قلم 08433825437 08433825437 k.zaringhalam@ilamccima.ir
0843336007
6 ايوب غياثي 08433338216 08433334382 Kp.export@yahoo.com
7 سجاد شيرخاني 08433368027 08433332281 s.shirkhani@ilamccima.ir
8 اكبر ابراهيم نژاد 08433369311 08433369311 a.ebrahimnezhad@ilamccima.ir
9 سيد مصطفي حائري 08433823545 0833823545 seyedmostafahaeri@yahoo.com
10 محسن چمن آرا 02188889023 02188886978 Chamanara_mohsen@yahoo.com
اتاق بجنورد
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 محمد  صمدي  2236079-0584 2236763-0584 Stc_iran@yahoo.com
2 سعيد پورآبادي 5832253434 05832253434 bojnord@yahoo.com
اتاق بوشهر 
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 عبدالرسول  ابراهيمي  2541222-0771 2526672-0771 r.ebrahimibussiness@yahoo.com
0771-2526030
2 مجيد  مرندي  3538548-0711 3538549-0711 M_marandi@usa.net
3 امير شهرياري 3536431-0841 3536487-0841 bistetir@gmail.com
4 علي‌اكبر  شريف‌پور بوشهري  2524160- 0771 2524972-0771 Sharifpoir_trading@yahoo.com
0771-2530571
5 مختار  قاسمي  2523855-0771 2522803-0771 Mokhtar.ghasemi33@gmail.com
6 حسين حيدري 4540601 0771 4540007-0771 bccimbu@gmail.com
7 خورشيد  گزدرازي 8-2534446 0771 2523964-0771 khorshidgazderazi@yahoo.com
8 سيد حسين  معروف  2527210 -0771 2520660 0771 marouftrading@gmail.com
0771-2527299
اتاق بندرعباس 
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 محمد امين صباغي زاده 33552182 33555017 Ma.sabnaghizadeh@iccim.ir
2 مهرداد بازرگان 33553337 33555290 mehrdadbazargan@yahoo.com
3 محمدرضا صفا 32235000 32230001 safa_trading20@yahoo.com
4 سيد حمدي هاشمي 32230731 32230730 seyedhamdi@gmail.com
parspetroleum@yahoo.com
5 محمد آشينه 32245271 32240994 Ashineh48@yahoo.com
6 ابراهيم پورحيدري 33678026-076 33678026-076 a.berahimi@yahoo.com
اتاق بیرجند 
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 محسن  احتشام 88810088 88346480 ehtesham@tarvadsaffron.com
2 احمد علی هامونی 32255590-056 32255597-056 Persian.industry@yahoo.com
3 سید حسین خیریه 32221041 32222737 h.kheirieh@mmkj.ir
اتاق تهران بخش بازرگانی  
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 يحيي  آل‌اسحاق  88674547 88678337 ale_eshagh@tccim.ir
2 محمدرضا انصاري 2-24801700 22135043 md@kayson-ir.com
24801000 f.esfandiary@kayson-ir.com
3 مسعود خوانساري 2-22018420 22018435 mkhansari@yahoo.com
masoudkhansari@gmail.com
4 سيده فاطمه  مقيمي 88430134 88414388 sadidbar@yahoo.com
4-88723753 2-88720461
5 محسن بهرامي ارض اقدس 88652412 88652420 mohsenbahrami489@gmail.com 
66465225 26202319
66953375 66465562
6 مهدي شريفي نيك نفس 82851 88881726- 88798470 sharifiniknafas@yahoo.com              
     88870074 و88881740  ceo@petrochem-ir.net               
82852001
7 ناصر رياحي 22140563 22094279 n_riahi@darmanara.com
8 فاطمه  دانشور 2-88674391 88676501 sepehrasia_edari@yahoo.com
22431266
9 محمد اميرزاده 9-22378378 22373881 info@ronak-co.com
chairman@didasgroup.com
10 اسدالله عسگراولادي 88843316 88308491 hasas@hasasco.com
88843312
11 محمدرضا زهره وندي 88886714 77904934 info@almasgroupiran.com
12 محمد لاهوتي 88850052 88885850 mlm@lahouti.net
88779338
13 سيدرضي حاجي آقا ميري 55613141 55613124 55891406 razi@razimiri.com
14 علي سنگينيان 43692000 88659887 sanginian@gmail.com    
1-88784450
15 عباس  آرگون 88107500 88713609 argon.abbas@gmail.com
16 فرهاد فزونی 9-88861470 88833755 farhad@fozouni.com
اتاق تهران بخش صنعت  
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاكس  پست الکترونیکی
1 محسن خليلي عراقي 88768202 88750529 gmanager@butaneco.com
88750013
2 مهدي جهانگيري كوهشاهي 22630350 26601216 *
5-26601214
3 علي شمس اردكاني 88774163 88774163 eshams110@yahoo.com
88792843 88792843
4 مهدي پورقاضي 7-36425174 36425178 info@Npolymer.com
5 سيدمحمد اتابك 22059203 22056790 atabak77@me.com
22059067
6 كورش پرويزيان 3-84842022 88573835 ko.parvizian@gmail.com 
1-88573830
7 سيدحسين سليمي 88920634 88905640 hosseinsalimi@yahoo.com
88920631
88891139
8 محسن مهرعليزاده 88203532 88203314 mehralizadeh@izsf.net
9 رضا پديدار 88771289 88888170 r.padidar@icsogrup-ir.com
10 حميدرضا صالحي سلمي 88458428 88848492 hrssalhi@gmail.com
88032180 h.salehi@ieis.ir
11 محمود نجفي عرب 88673718 داخلی 302 88673718 داخلی 5 najafiarab@gmail.com
12 مسعود شنتیایی 15-88505013 88769521 Ceo@mna.ir
13 عليرضا كلاهي صمدي 81930140 88762471 akolahi@abharcable.com
81930150
14 احمد كيميائي اسدي 7-88535346 88743162 mhka.1362@yahoo.com
88748095
اتاق تهران بخش معدن  
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 پدرام سلطاني 1- 41- 26203239 * pedram@soltani.info        
26208371
2 فريال  مستوفي 56-88654451 88501176 info@kdd-group.com
ferial@kdd-group.com                               
3 مرتضي لطفي 1-88737302  88736392 lotfi@fkcco.com
88736323  dotfi.2003@yahoo.com
4 سيد بهادر احراميان 6156  داخلی 106 66937969 sales@yazdrollingmill.com
bahador.a@yazdrollingmill.com    bahador_ahramian@yahoo.com
اتاق تهران بخش کشاورزی (دولتی)  
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 محمدحسین شریعتمدار 8-88346726  88346720 shariat1320@yahoo.com
2 محمدعلی طهماسبی 2-88945021  88941208 *
3 علی اکبر مهرفرد 4-88947102 88943730 *
4 لطف الله سعیدی 88820480 88305888 saeedilotf41@gmail.com        
88844164 saeedi@hepcoir.com
5 عبدالمهدی بخشنده 88040913 88945964 bakhshandeh50@yahoo.com
88942979 88211400 info@jahadtossee.ir
88942802- 64581 64582705
اتاق تهران – بخش کشاورزی (خصوصی) 
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 احمد صادقیان 40-88729835 88722666 ahmad@sadeghian.com  
2 حامد واحدی 88785578 88785579 vahedi@tejaratalvand.com
3 کاوه زرگران 88882632 88881938 ifif.food@yahoo.com
4 مهدی معصومی اصفهانی 61410 66941010  masami.tel@gmail.com
56390270 56390269 webmaster@telavang.com
5 حسن فروزان فرد 66247224 65432491 info@forouzanfard.ir
65432489 66203777
6 علیرضا خائف 22173232 22173232 arezakhaef@gmail.com
اتاق تهران – وزارت صنعت، معدن و تجارت (دولتی)  
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 مجتبي خسروتاج 88713276 88709202 m.khosrowtaj@gmail.com 
88712692 88925345
88893827
2 ولي اله افخمي راد 27- 22664064 22664045-41  afkhami@tpo.ir
22662626 22664048
21912700 21912516 -21912870
3 علي اشرف افخمي 2- 22029801  22029803 cmd@bim.ir
4 رضا رحمانی 81761 88903579 *
88906562 -88801764
5 جعفر سرقيني 81774257-9  88807476 sargheini@mimt.jov.ir
88908013
6 محسن صالحي نيا 88908217 88900551 salehinia@mimt.jov.ir
7 مسعود كرباسيان 88501425-30  88890893 mkarbasian@gmail.com
 88501437-8 و 88904201-2 88890893
82991-82992700
8 محمد رضا فیاض 88900196 88906026 *
9 منصور معظمي 88941102 88941297 moazami1335@yahoo.com
88942265
10 محمدرضا شجاع الديني 88640449 88640448 mshojae@gmail.com
11 سهيلا  جلودارزاده 88914154 81774321 s.jelodarzade@gmail.com
81771
12 محمدرضا نجفي منش 88793534 داخلی130 88793529 n_manesh@fanarlool.com
13 علاء ميرمحمدصادقي 88755031 88502747 alasadeghi@yahoo.com
88741721
14 حسن عابدي جعفري 77507943 77504928 داخلی 103 h_abedijafari@yahoo.com
77504928 و 77523149
15 محمدرضا بهرامن 88847685 88830581 bahraman.m.r@gmail.com
88847417 و 88847460
اتاق تبریز
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 صمد حسن زاده 04136306375 36306787 s.hasanzadeh@tabriztile.com
info@tabriz tile.com
2 جمشيد برزگر 04133366948 33354376 info@betonkaveh.com
3 قاسم خليل نژاد قويدل 04133340505 33307780 azarchaksoa@gmail.com
4 رضا كامي 04135515321 35513425 rz.kami@iccim.ir
5 سيدباقر شريف زاده 7-34201423 34202524 info@havasan.com
6 صونيا انديش 04133368750 33378917 info@atpack.ir
Sonia.andish@gmail.com
7 علي سالک نجات 36373636 3637637 a.salek@iccim.ir
info@anataco.com
8 يونس ژائله سعدآباد 04135256161 34328020 ravabet@shirinasal.com
9 پرويز بيوک 04136306806 36306205 ceo.office@shoniz.com
10 رسول بيوک 04136307322 36307323 rasoulbiuck@yahoo.com
11 علي رضا پورآقابالائي 04135233551 35264106 agunion@yahoo.com
12 ابوالفتح ابراهيمي 04134245850 34245952 ebrahimi.ab1@gmail.com
13 پرويز کليني ممقاني 04135548100 35547137 nooshiran@yahoo.com
14 اسماعيل چمني 04135246010 35259899 dr.esmaeilchamani@gmail.com
15 مسعود بنابيان 35261400 35260808 mbonab@yahoo.com
اتاق خرم آباد
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 حسين سلاح ورزي 33227929-066 3210607-066 h_ selahvarzi@yahoo.com
2 محمد خاكي 33325080-066 33301536-066 m.khaki1352@yahoo.com
3 خداداد قياثوند 43242017-066 43235300-066 ksir335@ymail.com
4 سید محمدرضا موسوی 88081366 88081366  Rad251r@gmail.com
5 احسان  ناصر 33337056 - 066 33337057-066 E_naser@rocketmail.com
33331363- 066
اتاق خرمشهر 
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 سيداحمد حسيني فر 4-4222693-0632 4244933-0632 sah_vyahoo.com
2 جمال  عطيه بچاري 3532220- 0615 3534079-0615 Jamal.bach147@gmail.com
3 فاضل شنيور 3586251- 0615 4228562-0632 Fazel.sha@yahoo.com
4 هانی فیصلی 3528854-0615 3525965-0615 Alfaisal1969@yahoo.com
5 جواد سعيدي حيزاني                                                     4226402-0632 4226402-0632 javads@rayana.ir
6 عبدالرضا ضعیف نژاد 3547442-0615 3529601-0615 Reza.zaifnejaad@gmail.com
7 احمد شريفات 3329292- 0615 3534079-0615 Ahmad_sht@yahoo.com
8 سعید حمداوی 3511377-0615 3511377-0615 Saeid.hamdavi@yahoo.com
اتاق رشت 
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 هادي تيز هوش تابان 1- 34437600 - 013 33322819 - 013 tizhoush@hotmail.com
2 شجاع الدين بدري 44426983 - 013 44423016 - 013 shojaebadri@gmail.com
3 مهران  فكري 22643585 - 021 22643585 - 021 arvinplast.capital@yahoo.com
4 محمدعلي شجاع پور 33228928- 013 33228928- 013 *
5 هادي داداش زاده 33222277 - 013 33222989 - 013 hadidadashzadeh@yahoo.com
6 حجت نقاش زادگان رشتي 33724980 - 013 33721061 013 *
7 محمد جواد برازجاني 88808945 021 88809579 021 info@khazartile.co.ir
8 جعفر ناصرپژوهش 9-3382055-013 3382054-013 info@iranradiator.ir
9 بهمن لطيفي 33733074 - 013 33733074- 013 gbkhazar@yahoo.com
10 عبدالغفار نجفي شوشتري 44560178 - 013 44560178 - 013 office@omid-gilan.com
اتاق زاهدان 
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 لعل محمد  بلوچ زهی 33237311-054 33215045-054 laalmohammad@gmail.com
2 عبدالحکیم  ریگی میرجاوه 33224654-054 33236868-054 hakimrigi@yahoo.com
3 علی  ریگی میرجاوه 33222159-054 33264296-054 ostadtarabar@gmail.com
4 فرشید  ریگی 33294432-054 33294428-054 farshidrigi@gmail.com
5 محمد شریف ریگی 33421025-054 33421025-054 m.rigi26@yahoo.com
6 امان الله  شهنوازی 33228790-054 33294428-054 amanshahnavazi@yahoo.com
7 امان الله کهرازهی 33217290-054 33217291-054 kahrazehi@gmail.com
8 غلام سرور نوتی زهی 33418558-054 33442676-054 mardanerah@gmail.com
9 محمدعلی نشاطی 33250312-054 33250313-054 Mansour.neshati@gmail.com
اتاق زنجان 
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 غلامحسين جميلي 33463778-024 33448787-024 Hosseinjamili@gmail.com
2 هاشم حاج علي اكبري 66940273-021 66122260-021 hhajaliakbari@yahoo.com
3 محمود مستندي 7-22070836-021 7-22070836-021 mmostanadi@yahoo.com
4 سيدعبدالمجيد هاشمي 33463770-024 33463777-024 seyedabdolmajidhashemi@yahoo.com
5 علی  یگانه فرد 88061001-021 88061001-021 Oliyeganehfard@yahoo.com
اتاق ساری 
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 عبدالله مهاجردارابي 33355062-011 33355061-011 info@mccima.ir
33115752-011 33115752-011
2 اميد حاجيان برنجستانكي  42253553-011 42244848-011 Omid1380@gmail.com
33355065-011 33355066-011
3 امير ميران آملي 44244245-011 44244247-011 m.miran.1355@gmail.com
33360006-011 33355066-011
4 اكبر چوپاني 33115751-011 33115752-011 Aliakbar_chopani@yahoo.com
5 فردين غلامپور 5-3207311-011 32073310-011 Eimenrahkar@gmail.com
Eimenrahkar@ymail.com
6 احمد اصغري قاجاري 33320981-011 33328220-011 a.asghari@iccim.ir
33328220-011 payamkala@gmx.com
7 شمسعلي هادي زاده معلم 4-32398982-011 32398986-011 info@dr-moallem.ir
8 باقر اصفهاني 33542326-011 33542267-011 Hojat.isfahani@yahoo.com
9 محمد چلنگري 42543678-011 42546378-011 info@ch.hadico.com
10 محمد صادق نیکزاد 3461579-011 34615071-011 Nikzad.1978@yahoo.com
11 علي تقي پور 1-33201200-011 33265551-011 Ali_t1345@yahoo.com
12 سيدمحمد جعفري 6-33405545-011 33405547-011 m.jafari.sari@gmail.com
13 موسي آقائي 54233055-011 54233044-011 Mousa_aghaei@yahoo.com
14 مجيد فاني 44230225-011 44230225-011 pmshomal@gmail.com
15 صابر كاظمي تركي 33736070-011 33736072-011 info@badelehmachineco.com
اتاق سمنان 
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 مسعود  اعواني  5-88876353-021 88876352-021 sales@kgf-steel.com
2 علي‌اصغر  جمعه‌اي  4464001-0231 4464009-0231 a.jomee@gmail.com
3 مهدي  حداد  88887660-88467007-021 88887660 info@nobar.ir
9-3474321-0292
4 سعيد تركمان دهنوي 22610778-021 22005387-021 torkaman@tebplastic.ir
3352257-0231
اتاق سنندج 
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 سید عبدالرحمن  علوی 8733434220 33434221 abdolrahman.alavi2010@gmail.com
2 پرویز  رعدی 8733384008 8733383373 p_radi@yahoo.com
3 علی اکبر  عبدالملکی 8733292222 8733292222 vianaparvaz@yahoo.com
2144477073 2144477073 aliakbarabdolmaleki10@gmail.com
4 بختیار  مرادی  8734527541 8734524319 Moradi6105@yahoo.com
اتاق شهرکرد
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 سيد محمد رضا سيد نبوي 03833334930 03833335077 otagh_chb@yahoo.com
2 سيد كورش هاشمي گل سفيدي 02188582147 02188582147 hashemi@tgi.co.ir
3 فرج الله  نجفي سرپيري 03832276796 03833336881 otagh_chb@yahoo.com
4 محمد مسعودي 03833350002 03833336881 info@chbfair.com
اتاق شیراز
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 فریدون فرقانی 9-36294901 36294910 f.forghani@live.com
info@sccim.ir
2 جمال رازقی 37742183 37742477 Razegh.jamal@bafoods.com
3 عباس ابوقداره 38216736 38216747 info@sccim.ir
4 محمد علی دیده روشن 32227459 32229232 didehrowshan@yahoo.com
5 محمد صادق  حمیدیان 32319123 32319124 hamidiyan@yahoo.com
6 یوسف  صلاح  الدین ایزدفر 36294926 36294919 info@sccim.ir
7 خسرو   فروغان 32244321 32248701 kforoogh@yahoo.com
8 مهدی  علی پور 38422005 38224535 Info@alipour.ir
9 یلدا  راهدار 32357009 32350799 yaldarahdar@yahoo.com
10 هادی  حنائی جهرمی 37431295 37431436 Hanaei_jahromi@yahoo.com
11 حمید رضا  ذوالانواری 32247067 32247068 hamid_zollanvari@yahoo.com
12 ابراهیم غلامزاده * * *
13 محمد رضا  ظهیر امامی 32263340 32272697 reza@farasan.org
14 سید  علی اصغر ظریفکار فرد 4-36353243 36250204 zarifkaraa@gmail.com
15   کاظم  خاک ره 4-36353243 36250204 pooladnavard@gmail.com
اتاق قزوین
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 سيدعلي حسيني 33237338 33225983 hoseini_4193@yahoo.com
2 علي محمد زماني 33678491-028 33678491-028 m.zamani@qccim.org
3 مجيد اثني عشري 322223308 32222151 majidesnaashari@gmail.com
4 نيما بصيري تهراني 35623725 7-35392974 nbassiri@yahoo.com
اتاق قم
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 حسن آقاجاني 4-37303192 37303196 info@sanagroup.ir
2 محمدجواد مقدم 8-33342757 33343038 report@golrizpet.ir
master@golrezpet.com
3 محمد حيدري 49-36641148 36640446 feridolin@gmail.com
4 عليرضا آرحيمي 37717077 37834900 Alireza_arahimi@yahoo.com
5 هادي راد 37728222 37713876 gainihadi@yahoo.com
6 مصطفي كرماني 37303308 37303309 Salarshoe_co@yahoo.com
اتاق کاشان 
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 محمود  تولائي  3155334678 3155458070 mahmoudtavallaei@yahoo.com
2 مصطفي اصفهانيان 3155535650 3155535653 Mostafa.esfahanian@gmail.com
3 سيدتقي حجازي 2188965964 2188957003 t.hegazi@taghtiran.ir
4 عبدالرحيم مفيدي بيدگلي 3154751268 3156751268 mofidiab@yahoo.com
5 خداشكر كاظمي 212346 22059358 khodashokrkrkazemi@hotmail.com
اتاق کرج
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 رحيم  بنامولائي 4-88540923-021 88540925-021 p.ghonche@yahoo.com
2 مهين ابوالحسني 22116848-021 22116850-021 Mbk bazargani@yahoo.com
3 فرشته محمودي 2-44923351 44923355-021 Kimiya.lenz@yahoo.com
4 حسين  طوسي  2633416098 2633416089 fanplast@yahoo.com
htoosi88@gmail.com
5 محسن اميني 44504647 44511562 Mohsen.amini@zarmacaron.ir
2644374373 9-44373507
6 سيداحمد ميرجليلي 36301801-026 36301800-026 f.ah mirjalili@yahoo.com
7 علي فراهاني 36670361-026 36670361-026 info@misaghco.com
اتاق کرمان 
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 محمد ابراهیم علوی 32441059-0341 32441059-0341 Mab.alavi@gmail.com
2 سيد مهدي  طبيب‌زاده  2752755-0341 2752554-0341 Tabibzadeh.seyedmehdi@gmail.com
3 حسین نجف آبادی پور 40251194-0341 42251197-0341 info@jalalabadco.com
4 محسن رشيدفرخي 82163501-021 82326544-021 mohsenrf@yahoo.com
5 محسن  ضرابي  8-26200065-021 8-26200065-021 info@115co.com
6 فاطمه  اله توکلی 3251995 32535270 fakhritn@yahoo.com
7 مهدی  سیاوشی کرد 33257573 33257577 M_siavoshi@yahoo.com
8 جلیل  کاربخش راوری 32739771 32739773 jalilrav@yahoo.com
9 محمدعلی محمدمیرزاییان 32752311 32752312 sadafmirzaeyan@yahoo.com
10 سیدآرش  علوی 33238200 33238200 Aurash.alavi@parsunday.com
11 حمید عزت آبادی پور 88347790-021 88824884-021 sabzdaneh@gmail.com
12 حمید حسام 42255182 42255182 kavir1338@yahoo.com
13 عباس جبالبارزی 32152501 32152506 info@jec.ir
اتاق کرمانشاه 
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 رضا سليم ساساني 8318382302 4280777-0831 r.sasani@krccima.ir
2 نلسون حضرتي 8379847-0831 8268551-0831 n.hazrati@krccima.ir
3 محمد عارف ابراهيمي 70-4271669-0831 4271682-0831 m.aref.ebrahimi@gmail.com
4 ابراهيم  اميدي 4280690-0831 4280689-0831 a.omidi@krccima.ir
5 جمشيد  رستمي  0831-8371050 8381135-0831 jr1347034@yahoo.com
8381134-0831
6 بابك ترابي * 7239604-0831 Torabi babak@yahoo.com
7 كيوان  كاشفي  7225326-0831 7280884-0831 Keivan.kashefi@hotmail.com
8 عبدالرضا زردوئي 7253482-0831 7256103-0831 a.zardoee@krccima.ir
021-22549331 021-22581256 abzardouei@gmail.com
9 حيدر كديور 0831-8251817 8245262-0831 h.kadivar@krccima.ir
8246943-0831
اتاق گرگان 
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 علی محمد  چوپانی 7-35844196-017 35844198-017 Talae_sefid@yahoo.com
2 علی صفرنژاد 32236228-017 32234226-017 As_commerciall@yahoo.com
3 حاج محمد زاودی 31-34470330-017 34470333-017 Ard.zavodi@gmail.com
4 امیر عابدی 32552560-017 32552561-017 emcgolestan@yahoo.com
5 رمضان بهرامی 32229799-017 322204-017 Bahrami_group@yahoo.com
6 امیر یوسفی 32340120-017 32357005-017 Amiru1359@yahoo.com
7 فرخ  قبادی 32282800-017 32282800-017 info@negarehpack.com
017-2001 017-2001
8 محمدجعفر رائیجی 32226918-017 32226918-017 rayejia@gmail.com
9 عبدالحکیم ماهری 34522142-017 34528183-017 turhmenghoncha@yahoo.com
اتاق مشهد 
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 سيد حسين  احمدي سليماني  8451102-0511   243271-0551 info@khorasansteel.com
88890315-021
2453234-0551
2 سيد محمد  بحرينيان  7-5411134-0511 662233-0511 info@toklantoos.com
3 مجتبي بهاروند تلفن داخلي0-7501-0511 6719183-0511 bahartarabar@gmail.com
4 محمدرضا  توكلي‌زاده  7687093-0511 7687093-0511 zavehtorbat@yahoo.com
5 محمدحسين  روشنك  7673061-0511 7654826-0511 M2roshanak@yahoo.com
6 محمود سيادت  2-3563561-0512 3563563-0512 info@iaccim.com
7 غلامحسين  شافعي  85732502 88346903 info@shafeeiran.ir
8 جواد باقري شيرواني 3410081-0511 2251025-0511 newofficecentral@gmail.com
0511-3410081
9 احمد زمانيان يزدي  2220110-0511 2255226-0511 Jbg_inti_co@yahoo.com
10 علي اصغر پورفتح اله 50و40و8452330 8452360-0511 Pour_fath@yahoo.com
11 حميد طيبي 6651165-0511 6651514-0511 *
12 حسين  محمودي خراساني  13-2463311-0511 2463314-0511 samed@samed.ir
13 مريم سراج احمدي 2219880-0511 2250351-0511 Serajahmadi_m@yahoo.com
14 رضا حميدي ازغدي 4-7647781-0511 7615568-0511 M_13560701@yahoo.com
15 حسن حسيني 2213399-0511 2228822-0511 ardrezaghochan@yahoo.com
اتاق همدان
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 سيدمرتضي بقائي 8138216006 8138216007 hinfo@hccim.com
2 علي ثابتيان 22029530 88647597 sabetian@siavashan.com
3 علي اصغر زبردست 88515646 88538773 zebardast@opexfund.ir
4 امير اسلاميه همداني 8132518370 8132522363 eslamiehco@hotmail.com
اتاق یاسوج
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 جبار  كياني‌پور  0741-2228195 0741-2228195 Jabbar.kianipur@gmail.com
0741-2229957 0741-2229957
0741-2223920 0741-2223920
اتاق یزد 
ردیف نام  نام خانوادگي تلفن فاکس پست الکترونیکی
1 محمد رضا قمي 03537272845 03537272342 m.r_ghomi@hotmail.com
2 سيد علي سالار 35246131-035 35251163-035 s.alisalar@yahoo.com
3-35251161-035
3 محمد رضا مشاهيري 36267578-035 37243073-035 dr_r.mashahiri@yahoo.com
2-37245491-035
4 احمد ميرزا دانشيان 2-03537272571 0357273136 a.daneshian@gmail.com
5 علي اصغر بيگي يزدي 03538241200 03538254865 info@yazdcable.com
6 امير حسين حيدرزاده 03532632580 03532632581 info@azaringroup.com