اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی

شرح اهم وظایف

اهداف و برنامه ها

اعضای کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ محمد امیرزاده رئیس
۲ سونیا اندیش عضو
۳ جمشید برزگر عضو
۴ محسن چمن آرا عضو
۵ اکبر چوپانی عضو
۶ نلسون حضرتی عضو
۷ اکبر ذاکری عضو
۸ نصراله رهنما عضو
۹ حسین سلاح ورزی عضو
۱۰ رضا سلیم ساسانی عضو
۱۱ سیدمحمدرضا سیدنبوی عضو
۱۲ مسعود شنتیانی عضو
۱۳ سجاد شیرخانی عضو
۱۴ محسن ضرابی عضو
۱۵ امیرمسعود فاتحی عضو
۱۶ جبار کیانی پور عضو
۱۷ خداشکر کاظمی عضو
۱۸ منوچهر ملکیانی فرد عضو
۱۹ سیدمحمدرضا موسوی عضو
۲۰ احسان ناصر عضو
۲۱ حسین وقوقی ایرانی عضو
بازگشت