اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه ها

شرح اهم وظایف

اهداف و برنامه ها

اعضای کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه ها

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ فاطمه دانشور رئیس
۲ مسعود بنابیان نایب رئیس
۳ سعید ترکمان دهنوی نایب رئیس
۴ عبدالرسول ابراهیمی عضو
۵ علیرضا اشرف عضو
۶ محمد جلال مآب عضو
۷ امان الله شهنوازی عضو
۸ علی لشکری عضو
۹ جمشید مغازه ای عضو
۱۰ کوروش منتصر عضو
بازگشت