اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری

شرح اهم وظایف

اهداف و برنامه ها

اعضای کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ یلدا راهدار رئیس
۲ سیدحمید حسینی نایب رئیس
۳ حسن فروزان فرد نایب رئیس
۴ سیدبهادر احرامیان عضو
۵ زهرا اخوان نسب عضو
۶ محمود اولیائی عضو
۷ حسین توفیق عضو
۸ محمدصادق حمیدیان عضو
۹ سیدکاظم خاک ره عضو
۱۰ علی اصغر زبردست عضو
۱۱ فرشید شکرخدایی عضو
۱۲ رضا صحرایی عضو
۱۳ حسن عابدی جعفری عضو
۱۴ سیدآرش علوی عضو
۱۵ علیرضا ملک پور عضو
بازگشت