اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون سرمایه گذاری

شرح اهم وظایف

اهداف و برنامه ها

اعضای کمیسیون سرمایه گذاری

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ فریال مستوفی رئیس
۲ مجید فانی نایب رئیس
۳ مهدی علی پور نایب رئیس
۴ باقر اصفهانی عضو
۵ محمد آشینه عضو
۶ جواد باقری شیروانی عضو
۷ مهدی پورقاضی عضو
۸ محمدرضا جابرانصاری عضو
۹ قاسم علی جباری عضو
۱۰ حسن حسینی عضو
۱۱ محمد حیدری عضو
۱۲ احمد دلیری عضو
۱۳ محمدرضا زهره وندی عضو
۱۴ حسین ساروخانی عضو
۱۵ سیدعلی سالار عضو
۱۶ مرتضی سلطانی عضو
۱۷ سیدحسین سلیمی عضو
۱۸ محمدرضا شجاع الدینی عضو
۱۹ حمید صمدی عضو
۲۰ ایوب غیاثی عضو
۲۱ فرزاد فیض اللهی عضو
۲۲ عباس کبریایی زاده عضو
۲۳ احمد کیمیایی اسدی عضو
۲۴ هوشنگ گودرزی عضو
۲۵ عبداله مهاجر دارابی عضو
بازگشت