اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه

شرح اهم وظایف

اهداف و برنامه ها

اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ محمدرضا طلایی رئیس
۲ رحیم بنامولایی نایب رئیس
۳ عبدالرضا نوروزی نایب رئیس
۴ شهرام حاجی قربانی عضو
۵ سعید رسول اف عضو
۶ کامبیز رشیدی عضو
۷ ویدا سینا عضو
۸ بابک عابدین عضو
۹ مرتضی کوهنورد عضو
بازگشت