اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون مدیریت واردات

شرح اهم وظایف

اهداف و برنامه ها

اعضای کمیسیون مدیریت واردات

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ سیدمحمد جعفری رئیس
۲ فرهاد احتشام زاده نایب رئیس
۳ محمدرضا صفا نایب رئیس
۴ فرامرز احمدی نژاد عضو
۵ سیداحمد بحق عضو
۶ محمدحسین برخوردار عضو
۷ محمدباقر تحویل زاده عضو
۸ علی ثابتیان عضو
۹ هاشم حاج علی اکبری عضو
۱۰ امید حاجیان برنجستانکی عضو
۱۱ عبدالرضا صالحی عضو
۱۲ قاسم خلیل نژاد قویدل عضو
۱۳ هادی داداش زاده عضو
۱۴ محمدحسین روشنک عضو
۱۵ خالد روئین تن عضو
۱۶ محمدشریف ریگی عضو
۱۷ فردین غلام پور عضو
۱۸ سیدمحمد ناصری عضو
۱۹ حجت نقاش زادگان رشتی عضو
۲۰ حمید ورناصری قندعلی عضو
۲۱ سیدکوروش هاشمی عضو
۲۲ سیامک پیربابایی عضو
بازگشت