شورای عالی نظارت، بالاترین رکن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. این شورا ترکیبی هفت نفره دارد که عبارتند از:

  • وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی
  • رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
  • وزیر امور اقتصادی و دارایی
  • رئیس اتاق ایران
  • دو نایب رئیس اتاق ایران