اطلاعات واحد
user

محمدرضا کرباسی

معاون امور بین الملل

سوابق کاری

  • مدیر روابط بین الملل (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)
  • معاون اداری و مالی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)
  • دبیر کل اتاق تهران
  • دبیر کل اتاق بازرگانی و صنعت اکو
  • مدیر کل مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی
  • مدیر کل اتاق های بازرگانی اسلامی

معرفی واحد

شرح اهم وظایف

اهداف و برنامه ها

محصولات و خدمات

آیین نامه و دستورالعمل