تشکل های ملی

اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران

رئیس: حسین معصومی
دبیر اجرایی: علی اکبر خدایی
آدرس: تهران - سعادت آباد - خیابان سرو شرقی - خیابان چهارم - کوی نسیم - شماره ۲۶ - واحد ۵
تلفن: ۲۲۰۶۷۱۶۰ (۰۲۱)
نمابر: ۲۲۰۶۷۱۶۰ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: esabzian@yahoo.com
وب سایت: www.seairan.com

تاریخچه