تشکل های ملی

اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران

رئیس: هادی سنگانیان
دبیر اجرایی: علی اکبر خدایی
آدرس: تهران، خیابان آفریقا، خیابان ناهید شرقی، شماره ۳۵، طبقه سوم
تلفن: ۲۶۲۰۴۳۷۹ - ۲۶۲۰۴۳۸۰ (۰۲۱)
نمابر: ۲۲۰۳۱۶۲۵ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: esabzian@yahoo.com

تاریخچه