تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان حلال های هیدروکربنی ایران

رئیس: احمد ابوترابی گاه
آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه شهید حکیمی، پلاک ۱۴، طبقه اول
کدپستی: کدپستی 1531734313
تلفن: ۱۳ -۸۸۵۰۲۸۱۱ (۰۲۱)
نمابر: ۱۳ -۸۸۵۰۲۸۱۱ (۰۲۱)

تاریخچه