تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران

رئیس: مهرداد اکبریان
دبیر اجرایی: سعید عسکرزاده
آدرس: تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان شماره ۱۹ ٬ پلاک ۲۳ ٬ طبقه ۲ ٬ واحد ۴
کدپستی: ۱۵۱۷۸۶۷۱۱۷
تلفن: ۸۸۶۶۱۸۹۶ - ۸۸۶۵۲۵۳۹ - ۸۸۶۵۲۷۹۸ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۶۵۳۰۴۲ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@iropex.ir
وب سایت: www.iropex.ir

تاریخچه