تشکل های ملی

انجمن خدمات بین المللی سلامت

رئیس: محمد جهانگیری
دبیر اجرایی: سیدحسن طباطبائی نژاد
آدرس: تهران ، خیابان مطهری ، خیابان فجر ، خیابان مدائن ، پلاک ۲۰ ، واحد ۱
تلفن: ۸۸۷۰۱۱۶۹ - ۸۸۷۰۱۱۶۲ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۷۲۹۰۶۱ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@iiha.ir
وب سایت: www.iiha.ir

تاریخچه