تشکل های ملی

انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران

دبیر اجرایی: علیرضا همتی
آدرس: تهران، خيابان شهيد بهشتي، ميدان تختي، خيابان شهيد صابونچي، پلاك ۸۵
تلفن: ۸۸۷۳۱۶۶۸-۳ - ۸۸۷۶۲۸۸۹ - ۸۸۷۵۸۷۳۱ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۷۳۹۳۸۹ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@aattai.org
وب سایت: www.aattai.org

تاریخچه