تشکل های ملی

انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران

رئیس: اکبر ادیب فر
آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دادمان، جنب پل بزرگراه یادگار امام، پژوهشگاه نیرو، ساختمان انرژی های تجدیدپذیر، طبقه 4
کدپستی: 1598687611
تلفن: 88079400 (021)
نمابر: 89775627 (021)
پست الکترونیکی: dabir@irrena.ir
وب سایت: www.irrena.ir

تاریخچه