مدیران

  user

  محسن عامری

  مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات کمیته ماده ۷۶
  user

  علی چاغروند

  مدیر پژوهش های حرفه ای کسب و کار کمیته ماده ۷۶