مدیران

  user

  علی چاغروند

  مدیر پژوهش های حرفه ای کسب و کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
  user

  محسن عامری

  مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات شورای گفتگو