• سهامدار و رئیس هیأت مدیره شرکت الکتروکویر
  • سهامدار و رئیس هیأت مدیره شرکت برقی لنا یزد، شرکت عالی سفالین یزد و شرکت نگین یزد
  • سهامدار و عضو هیأت مدیره ایوا تدبیر
  • رئیس و عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت یزد
  • عضو هیأت مدیره شورای مرکزی شبکه خانه های صنعت و معدن ایران