• مدیر عامل شرکت بشار صنعت یاسوج
  • نایب رئیس اول اتاق
  • مشاور اقتصادی استانداری استان
  • نایب رئیس اول اتاق بازرگانی یاسوج به مدت دو دوره
  • عضو هیئت نمایندگان
  • رئیس کمیسیون صنعت اتاق