• مشاور حقوق تجارت بین الملل سازمان توسعه تجارت ایران
  • عضو هیأت نمایندگان دوره دوم اتاق بازرگانی استان قزوین
  • عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و کانادا
  • استاد دانشگاه
  • مدیرعامل شرکت نفت سبز خلیج فارس
  • مدیر عامل شرکت عمران و توسعه تجارت تاکستان
  • مدیر بازرگانی سازمان صنایع ملی ایران