• استخدام در وزارت بازرگانی، بازرگانی دولتی ایران- ۱۳۴۶، در سمت های رئیس  اداره ترخیص  و امور گمرکی کارشناس بودجه و اعتبارات – حسابرس – کارشناس بازرگانی  خارجی – کارشناسی حقوقی  و تنظیم قراردادها – کارشناس بازرگانی  داخلی
  • معاون مدیریت بازرگانی  خارجی و اعتبارات مدیر حسابداری بازرگانی
  • مدیر کمیته  صدور  اجاره نامه  کالا  از چین و تایوان – مدیر کمیته دموراژ  وزارت بازرگانی
  • مدیر عامل شرکت بازرگانی  فرندز کار
  • مدیر عامل شرکت تولیدی و آرایش فیسا از سال ۱۳۷۱ تا کنون
  • دارنده برند برتر کرمهای راسن و تولید کننده  نمونه  در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲
  • کاندید جایزه طلایی تولیدکنندگان برتر نیویورک BID در سال ۲۰۱۳