• عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند ازسال ۱۳۹۴ تا کنون
  • عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی آبادان از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۳
  • رئیس اداره بازرگانی آبادان از سال ۱۳۷۰الی ۱۳۷۵
  • رئیس دفتر مشاور رئیس جمهور در آبادان و خرمشهر از سال ۱۳۶۹تا ۱۳۷۰
  • معاونت اجرایی بنیاد مهاجرین جنگ استان خوزستان از سال ۱۳۶۵تا ۱۳۷۰
  • مدیر کل امور بنیاد مهاجرین جنگ استان مرکزی در سال ۱۳۶۴به مدت یک سال
  • سرپرست کمیته امور صنفی و نظارت بر اصناف و تدارکات جبهه از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵
  • مسئول کمیته سوخت آبادان از سال ۱۳۶۰الی ۱۳۶۲
  • مسئول ستاد تخلیه پالایشگاه ابادان در سال ۱۳۶۰به مدت ۶ماه