اتاق همدان

اطلاعات اتاق همدان

رئیس: علی اصغر زبردست
دبیر اجرایی: طاهره ایزدی
مدیر روابط عمومی: منصور مدنی
آدرس: همدان، خیابان شهرداري (جهان‌نماي سابق)، بالاتر از سازمان صنعت، معدن و تجارت، نرسیده به میدان بیمه، نبش کوچه بهاران غربی، پلاک ۳۶۹
تلفن: ۶ - ۳۸۲۱۶۰۰۱ (۰۸۱)
نمابر: ۳۸۲۱۶۰۰۷ (۰۸۱)
پست الکترونیکی: hinfo@hccim.com
وب سایت: www.hccim.com
هیئت رئیسه:

رئیس: علی اصغر زبردست نایب رئیس اول: علی اکبر فلاح نایب رئیس دوم: امیر اسلامیه خزانه دار: حسن بهرامی منشی: عبدالحمید ایزدی

اطلاعات بیشتر...

تاریخچه اتاق همدان

پس از اینکه در تاریخ ۱۰مهرماه ۱۳۰۹ ش، قانون راجع به اتاقهای تجارت در ۳۵ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید (به سند شمارۀ ۱در پیوست رجوع شود). به تدریج تا سال ۱۳۱۰ ش، برای تعداد زیادی از شهرهای کشور از جمله همدان مجوز تأسیس اتاق صادر گشت و مقدمات انجام انتخابات آن نیز فراهم گشت. انتخابات اتاق تجارت همدان نیز همزمان با دیگر شهرها در سال ۱۳۱۰ش برگزار شد. اعلان انتخابات اتاق تجارت و نظامنامۀ داخلی در همدان یه شرح ذیل است: اعلان انتخابات اتاق تجارت «چون بر طبق مادۀ (۲) قانون اصلاح قانون اتاقهای تجارت مصوب ۱۵ اسفند ماه ۱۳۱۰ هیأت دولت تأسیس اتاق تجارت را در شهر همدان تصویب فرموده اند مطابق مقررات قانون اتاقهای تجارت مصوب دهم مهر ماه ۱۳۰۹ و قانون اصلاح قانون مزبور مصوب ۱۵اسفند ماه ۱۳۱۰ و به موجب مراسله نمرۀ ۲۱۹۳ /۹۶  مورخه ۱/۱۰/۱۷ ادارۀ کل تجارت کمیسیون تجدید انتخابات اتاق تجارت همدان مطابق مادۀ ۱۳قانون اتاقهای تجارت در شرکت الوند همدان تشکیل یافته و اینک مراتب ذیل را بر طبق مادۀ ۱۴ قانون مزبور به اطلاع آقایان تجار میرساند: ۱) اسامی تجار ساکن حوزۀ همدان که مطابق مقررات قانون حق انتخاب اعضاء اتاق تجارت را دارا میباشد موافق مادۀ ۱۳ قانون در دفاتر مخصوص ثبت شده و مدت پنج روز از تاریخ صبح پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۱۰در مراکز ذیل برای مراجعۀ آقایان تجار و مدیران شرکت­ها موجود است: ۱ – سرای حسن خان حجرۀ آقای حسنین ۲ – سرای حاجی محمدباقر حجرۀ آقای شهلا ۳ – حجرۀ آقای ایروانی شریفیه. ۲) آقایان تجار و مدیران شرکتها می توانند مطابق مادۀ ۱۳ به اتاق مزبوره مراجعه نموده و اگر اسمی از قلم افتاده باشد در ورقه ای که برای این منظور در مراکز موجود میباشد با اطلاعات مربوطه ثبت و مراتب را به کمیسیون انتخابات اطلاع دهند. شرایط انتخاب کنندگان ماده ۹- تجار و شرکتها و مؤسسات تجارتی که حائز شرایط ذیل باشند می توانند در انتخابات اعضاء اتاق تجارت شرکت نمایند. الف) اسم آنها در دفتر مالیات بر شرکتها و تجارت حوزۀ انتخابیه ثبت باشد. ب) محکوم به ارتکاب جنایت نباشند. ج)متوقف و ورشکسته به تقصیر نباشند و یا اگر سابقاً ورشکست شده اند مطابق قانون اعاده اعتبار نموده باشند. د) تحت قیومیت نباشند. ه) در حوزۀ اتاق تجارت مقیم باشد. تبصره – هر شرکتی دارای یک رأی است که از طرف نمایندۀ رسمی آن شرکت در هر حوزۀ انتخابیه اتاق تجارت که شعبه دارد اعاده خواهد شد و هیچ تاجری هم نمی تواند بیش از یک رأی داشته باشد. شرکتهای سهامی قانونی دارای دو رأی خواهند بود. ماده ۱۰- کسانی می توانند به عضویت اتاقهای تجارت انتخاب و تعیین شوند که دارای شرایط ذیل باشند: الف) سن کمتر از ۳۰نباشد. ب) تبعه ایران باشد. ج) در حوزۀ اتاق تجارت اقامت داشته باشند. د) اسم آنها در دفتر مذکور در مادۀ ۱۳ثبت باشد. ه) محکوم به جنایت نباشند. و) ورشکست نباشند و یا اگر هم سابقاً ورشکست شده اند اعاده اعتبار کرده باشند. ذ) مدت پنج سال به نام خود تجارت کرده باشند و در موقع انتخاب نیز مشغول باشند. ح) دارای جواز تجارت باشند. ط) سواد خواندن و نوشتن فارسی را داشته باشند. تبصره – نمایندۀ رسمی هر تجارتخانه مشمول قید به نام خود نبوده و حق دارد انتخاب شود. ماده ۱۱– تجار متوقف در موقع توقف از حق عضویت اتاقهای تجارت محروم میباشند» حکمران همدان علینقی بیکلری نظامنامۀ داخلی اتاق تجارت همدان مادۀ اول – طبق مادۀ سی و دوم قانون اتاق های تجارت مصوب دهم مهر ماه ۱۳۰۹ ادارۀ کل تجارت مواد ذیل را به عنوان نظام نامۀ داخلی اتاق تجارت همدان مقرر می دارد. مادۀ دوم – اعضاء اتاق تجارت عبارتند از اشخاصی که هیأت دولت از بین منتخبین درجۀ اول مطابق مادۀ ۱۹ قانون اتاقهای تجارت انتخاب نموده، ادارۀ کل تجارت اسامی آنان را اعلام کرده است. برای هریک از اعضاء اتاق تجارت ادارۀ کل تجارت اعتبارنامه صادر خواهد نمود. مادۀ سوم – سال رسمی اتاق تجارت همدان از روز انتخاب اعضاء آن از طرف هیئت وزرا ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۱۰می باشد. مادۀ چهارم – اتاق تجارت همدان دارای یک رئیس، یک نایب رئیس، یک منشی، یک صندوق دار خواهد بود که هیئت رئیسه نامیده می شوند. رئیس، نایب رئیس، منشی و صندوق دار افتخاری بوده و به رأی مخفی و به اکثریت نسبی از بین اعضاء اتاق تجارت برای مدت یک سال انتخاب و به اداره کل تجارت معرفی می گردند. وظایف هیئت رئیسه مادۀ پنجم – وظایف رئیس الف) اداره کردن جلسات اتاق تجارت و دستور تعیین جلسات. ب) نظارت در امور دفتری و محاسباتی و نشریات و غیره. ج) اجرای تصمیمات اتاق تجارت. د) تعیین اجزاء و مستخدمین موظف اتاق در حدود بودجه با موافقت هیئت رئیسه. ه) امضای مراسلات و اعلامیه ها و حوالجات و اسناد. وظایف رئیس در غیبت او به عهدۀ نایب رئیس خواهد بود. مادۀ ششم – منشی اتاق تجارت مکلف است صورت مذاکرات هرجلسه را تنظیم نموده و در جلسۀ بعد، پس از تصویب اتاق تجارت به امضاء رئیس رسانده و خود نیز ذیل آن را امضاء نماید. حضور و غیبت اعضاء باید در صورت جلسات نوشته شود. خلاصۀ مذاکرات جلسات اتاق تجارت باید به وسیلۀ جراید و یا مجلۀ اتاق تجارت برای اطلاع عامه منتشر گردد. مادۀ هفتم – صندوق دار موظف به حفظ دفتر و اموال اتاق و جمع آوری عواید و پرداخت مخارج در حدود بودجۀ مصوب به حوالۀ رئیس و تهیۀ بودجۀ سالیانه و صورت محاسبات سه ماهه و سالیانه می باشند. مادۀ هشتم – هرگاه به واسطۀ استعفا و خارج شدن از عضویت، کسری در هیأت رئیسۀ اتاق حاصل شود به جای عضو مستعفی یا خارج شده، دیگری مطابق مادۀ ۴ این نظام نامه برای بقیۀ مدت از طرف اتاق انتخاب می شود. جلسات اتاق مادۀ نهم – در هر ماه باید لااقل دو مرتبه جلسۀ اتاق منعقد گردد و نیز ممکن است به تقاضای ادارۀ کل تجارت و یا برحسب پیشنهاد شش نفر از اعضاء اتاق تجارت، جلسات فوق الذکر تشکیل شود. جلسات عادی اتاق در عرض هفتۀ اول و هفتۀ سوم هرماه منعقد می شود. مادۀ دهم – اعضایی که سه ماه بدون عذر موجه در جلسات رسمی اتاق تجارت حاضر نشوند با موافقت اتاق تجارت از طرف رئیس ادارۀ کل تجارت مستعفی محسوب می شوند. مادۀ یازدهم – هریک از اعضاء اتاق تجارت که به عنوان جنحه یا جنایت مورد­تعقیب جزایی واقع شود تا ختم محاکمه موقتاً از حضور در جلسات اتاق تجارت محروم خواهند بود. مادۀ دوازدهم – هرگاه عضوی به واسطۀ عملیات تجارتی یا اقدامات دیگری مورد عدم­ اعتماد واقع شود، اتاق تجارت می­تواند انفصال او را از عضویت از اداره کل تجارت تقاضا نماید، لیکن تقاضای اتاق تجارت و تصمیم اداره کل تجارت باید موجه و مدلل باشد. مادۀ سیزدهم – در طی هرسال اگر به واسطۀ یکی از علل مذکوره در مواد ۱۰– ۱۱– ۱۲ این نظام­نامه در اعضاء اتاق تجارت کسری پیدا شود اتاق مزبور باید فوراً انتخاب قائم مقام آن را از اداره کل تجارت تقاضا نماید تا بر طبق مادۀ ۲۳ قانون اتاق های تجارت عضو مزبور انتخاب گردد. مادۀ چهاردهم – اتاق تجارت می تواند برای تسهیل انجام وظایف خود و مطالعات بیشتری در مسائل تجارتی و اقتصادی مملکت، کمیسیون های مختلفی اعضاء اتاق تجارت یا از تجار مقیم حوزۀ انتخابیه خود تشکیل داده و استمداد فکری و عملی از آن ها بنماید و همچنین ممکن است برای استفاده از نشریات و معلومات بعضی اشخاص آنها را به عنوان مشورت به حضور در جلسات اتاق تجارت دعوت کند. کمیسیون های مذکوره عنوان کمیسیون های منتخب به اتاق تجارت همدان را خواهند داشت. مادۀ پانزدهم – پس از انتخاب هیأت رئیسه برای اجرای مادۀ ۴قانون اتاق­های تجارت جلسه با حضور رئیس اداره کل تجارت یا نمایندۀ او تشکیل و اعضایی که در انقضاء سال اول و دوم باید خارج شوند به حکم قرعه تعیین و اسامی آن ها برای اطلاع عامه اعلان خواهد شد.

به تاریخ ششم مهر ماه ۱۳۱۰ رئیس ادارۀ کل تجارت {امضاء و مهر:}

مطابق سند دیگر در همین سال بعد از تشکیل اتاق در همدان از نرسیدن بودجۀ لازم برای انجام امور اتاق شکایت شده است: محترماً تصدیق می دهد پس از تشکیل اتاق تجارت همدان الی حال که سه ماه می گذرد بودجه و مخارجی ابتدایی جهت اثاثیه اتاق تجارت که توسط حکومت همدان پیشنهاد شده پرداخت نگردیده، نظر به این که تجار هر حوزه صدی یک به عنوان مخارج اتاقهای تجارت به مالیه پرداخته اند انتظار داریم که بودجۀ این اتاق را هم از محل پرداختی های خود تجار تصویب و حکم تأدیۀ آن را ابلاغ فرمایید. با توجهاتی که اولیا محترم آن اداره در نگهداری اتاق­های تجارت به طریق آبرومندانه دارند تصدیق می­فرمایند که بدون پرداخت بودجه مرتب این منظور به عمل نخواهد آمد. با انتظار جواب مراتب احترامات فائقه تقدیم می شود.

رئیس اتاق تجارت همدان ابوالقاسم اعتماد {امضاء}

در خرداد ۱۳۱۱ش، نیز انتخابات هیئت رئیسۀ اتاق برگزار گردید و حاج محمد نراقی (رئیس)؛ حاج سیدعلی اصفهانی (نایب رئیس) که به دلیل کسالت استعفا داده بود و حاج ایوالقاسم اعتماد به جای او به سمت نایب رئیس انتخاب شد، حاج محمد مهدی مقدس به عنوان منشی و حاج ابوالقاسم اصفهانی هم به سمت صندوق دار برگزیده شدند. پس از برگزاری جلسه های اتاق تجارت همدان در سال ۱۳۱۳ش، دورۀ نخست اتاق تجارت همدان پایان یافت. در ادارۀ حکومت، کمیسیون متشکل از پنج نفر از تجار، رؤسای مالیه و عدلیه و حکمران همدان تشکیل شد تا مقدمات برگزاری انتخابات اتاق تجارت فراهم گردد. پس از انجام انتخابات، افراد ذیل از بین منتخبین درجۀ اول به عنوان اعضای اتاق تجارت همدان معرفی شدند. حاج غلام ایروانی، حاج ابوالقاسم اعتماد، حاج سید حسن حسنین، حاج ابراهیم شهلا، حاج مهدی مقدس، اسدالله کیوان، حاج شیخ محمد همدانی، حاج محمدمهدی صرافیان و حاج اکبر پوستی زاده در اولین جلسۀ اتاق تجارت افراد ذیل را به عنوان هیئت رئیسه اتاق تجارت همدان انتخاب کردند. حاج ابوالقاسم اعتماد (رئیس)، حاج محمدمهدی مقدس (نایب رئیس)، اسدالله کیوان (منشی) و حاج اکبر پوستی زاده (صندوق دار). اما با مصوبۀ ۱۳۱۴ش، تمامی اتاق­های تجارت منحل و تنها در ۱۶شهر برقرار ماند و به جز مراکزی که تعیین شد، بقیۀ شهرها به نزدیک ترین مرکزی که اتاق تجارت داشت مرتبط میشدند. مراکزی که دارای اتاق تجارت بودند، برخی شهرها را زیرمجموعۀ خود قرار می دادند از جمله کرمانشاه که شهرهای همدان و کردستان را تحت پوشش خود داشت. از ۱۳۱۵ش، تا پایان دورۀ رضاشاه که اتاق های تجارت کاملاً دولتی و اعضای آن کارمندان دولت محسوب می شدند، بسیاری از شهرهای کوچک تر دیگر اتاق تجارت نداشتند. گزارش های مربوط به اتاق تجارت همدان بسیار محدود شده و شرح مذاکرات اتاق های تجارت منحصر به چند شهر مشخص گردید. اما ظاهراً اتاق بازرگانی همدان مجدداً در سال ۱۳۱۶ ش، بازگشایی شد؛ زیرا از این سال مجدداً گزارش های از این اتاق ارائه شده است. در جلسۀ ۲۰آذر ۱۳۱۶ش، اتاق تجارت همدان تلگرافی راجع به تأسیس شرکتی با سرمایۀ یک میلیون و پانصد ریال که یک ثلث آن پرداخت شده و دو ثلث دیگر آن عندالزوم قابل پرداختن بود، قرائت گردید و یک رونوشت آن به شرکت توتون داده شد. در جلسۀ ۲۱آذر ۱۳۱۶ش، اتاق تجارت همدان راجع به تأسیس شرکت و تعهد سهام از سوی کسانی که علاقه مند به کسب کار توتون بودند، گفت وگو شد و مقرر گردید از ۲۲ آذر ۱۳۱۶ش، هرکس مایل به تعهد سهام باشد به دفتر اتاق مراجعه کند. در جلسۀ ۲۲آذر ۱۳۱۶اتاق تجارت همدان، در خصوص تعهدکنندگان، سهام شرکت سهامی پخش توتون، چپق و نیمکوب همدان و ثلاث بروجرد، خرم آباد و خوزستان به سرمایۀ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال اظهار نگرانی شد که مبادا تعهدکنندگان سهام اهالی غیرهمدان باشند و قرار شد در اینباره از هیچ کوششی دریغ نشود. در جلسۀ ۲۸آذر ۱۳۱۶اتاق تجارت همدان، نامۀ فرمانداری این شهر مبنی بر اینکه اتاق باید شرکتی برای توتون و سیگار و تنباکو تأسیس کند و مانند شرکت چای نصیب افرادی غیر از اهالی نشود، قرائت شد و پاسخ آن تنظیم گردید، بدین شرح که اتاق در حدود وظایف و اختیارات خود تسامح نکرده و دربارۀ چای نیز دایره چای مرکز، قبل از اطلاع از تصمیم شرکت چای همدان، آن را به کرمانشاه واگذار کرده و مشغول اقداماتی برای استرداد آن شده است. در جلسۀ ۲۹آذر اتاق تجارت همدان، ابتدا حاج اعتماد گزارش مفصلی از جریان معاملات قماش در سابق بیان کرد و گفت که بعد از آنکه شرکت قماش تأسیس شد، مقدر گردید بنا به درخواست تجار، قماش را به تجار بدهند و تجار با اعطای پنج درصد سود به طاقه فروشها آن را به قیمت مناسب بخرند اما قماش به قیمت مناسب به دست مصرف کننده نمی رسید و به همین دلیل مقررات اخیر وضع گردید که در نتیجه، تجار و طاقه فروش ها از معاملات قماش بی نصیب شدند. در مجموع مذاکرات به این نتیجه رسید که اتاق نظر خود را در این خصوص به نمایندگی قماش داده و به مرکز پیشنهاد کند. در جلسۀ ۱۲دی ۱۳۱۶ش، اتاق تجارت همدان چون در اسفندماه ۱۳۱۶بخشنامه ای از طرف وزارت تجارت راجع به بازار مکاره لایپزیک آلمان رسیده بود، مراسلۀ وزارتخانه قرائت شد و حاج اعتماد شرح مفصلی دربارۀ فواید و منافع صادراتی این قبیل بازارها ارائه داد و مقرر شد که اعضای اتاق، تجار و مؤسسات را به شرکت در نمایشگاه مزبور ترغیب کنند. سپس نامۀ شرکت سهامی پنبه و پشم و پوست همدان راجع به تهیۀ آمار کارخانجات قالیبافی شهرستان همدان و اسامی صاحبان آنها و تعداد دستگاه و حد متوسط محصول سالیانۀ آنها قرائت شد و ابتدا مقرر گردید از ادارۀ مالیه صورت این اقدام خواسته شود و سپس به صاحبان کارخانجات ابلاغ گردد که اطلاعات لازم را به اتاق بفرستند. در جلسۀ ۱۷فروردین ۱۳۱۷، اتاق تجارت همدان، کیوان اظهار کرد که غرض از تشکیل جلسه این بوده است که در خصوص کالاهای صادراتی مذاکره شود و اگر اشکالاتی در راه صادرات هست، مطلب به اطلاع مقامات وزارت تجارت برسد و تقاضای رفع آنها شود چرا که در این مورد، اتاق تجارت چندی است با شرکتها و تجار علاقه مند در صادرات فرش، کتیرا، روده که سه فقره کالای مهم صادراتی این شهرستان بوده، مذاکراتی به عمل آورده است. از سال های ۱۳۱۸، ۱۳۱۹و ۱۳۲۰صورت جلسات بسیاری از اتاق بازرگانی همدان باقی مانده، نظر به اینکه این جلسات در هر ماه به طور منظم برگزار می شده است حجم بسیار مطالب مندرج در صورت جلسات باقی مانده که اشارت وار به یکی دو نمونه از صورتجلسات اکتفا می کنیم. «در جلسۀ ۸ اردیبهشت ۱۳۱۸، برحسب دعوت قبلی از هیئت مؤسسین شرکت سهامی فروش منسوجات مازندارانِ همدان در شرف تأسیس و با حضور آقایان اعتماد، حسنین و شهلا، اعتماد شرحی مبنی بر تسریع در کارهای شرکت که بتوان کالاهای میهن را در دسترس عموم قرار داد بیان و پس از رسیدگی به مبلغی که از طرف اشخاص تعهد شده بود معلوم گردید کلاً بالغ بر سیصد و سی و یک هزار ریال شده و تاکنون نیز ثلث مبلغ تعهدی هم به بانک ملی سپرده نشده است، بنابراین مذاکرات لازمه به عمل آمد و قرار شد مؤسسین مراتب را به ادارۀ فرمانداری گزارش نموده و با کوشش و جدیتی که فرماندار در پیشرفت این کار دارند تقاضا شود هرگونه اقدامی که مفید به نظر ایشان می رسد و باعث جریان کار خواهد بود بفرمایند که بیش از این تکمیل سرمایه و انجام امور تشریفاتی ابتدایی شرکت به تعویق نیفتد. در این جلسه نامۀ وزارت بازرگانی راجع به معرفی تجارت خانۀ «ستیک جوردن استروند لیگار» در سوئد به بازرگان هایی که در کار صادرات عسل هستند خوانده شد و به بازرگان هایی که علاقمند تشخیص داده شد معرفی گردید. همچنین در این جلسه نامۀ وزارت بازرگانی راجع به مقرراتی که در کشور یوگوسلاوی برای بعضی از کالاها نسبت به کشورهایی که با کشور نامبرده قرارداد پایاپایی ندارند و اجازۀ ورود آن نوع کالا احتیاج به تحصیل پروانۀ قبلی دارد و در صورتی که بازرگانان به وسیلۀ امانات پستی که محتوی این قبیل کالا باشد و پروانۀ ورود قبلی نداشته باشند ادارۀ دفتر پست بین المللی امانات نامبرده را عیناً بدون اجازه پس خواهد فرستاد و یا تا اجازۀ و دستور صاحبانش در گمرک بایگانی خواهد نمود، خوانده شد و به بنگاه ها و بازرگانان ابلاغ گردید».

رئیس اتاق بازرگانی همدان ابوالقاسم اعتماد

در جلسۀ ۲۴مرداد ۱۳۱۸، سعید مجدی فرماندار همدان جلسه را افتتاح و استوارنامه {اعتبارنامه} کارمندان صادره از وزارت بازرگانی را به افراد حاضر در جلسه اعطا کرد. برای تعیین هیئت رئیسه با آرای مخفی شروع به انتخاب شد، در نتیجه حاج ابوالقاسم اعتماد با اکثریت هفت رأی به سمت ریاست و حاج محمدمهدی مقدس با اکثریت سه رأی به سمت نیابت ریاست، اسدالله کیوان با اکثریت هفت رأی به سمت منشی و حاج حسن عسکریان (بنکدار) با اکثریت هفت رأی به سمت صندوق دار برگزیده شدند. برای تعیین کارمندان یک ساله و دوساله و سه ساله طبق مادۀ سوم قانون اصلاح قانونهای تجارت ۹ برگ قرعه نوشته و پس از استقراع؛ آقایان اعتماد، مقدس، بنکدار برای مدت یک سال و آقایان ایروانی، حاج محمد اصفهانی و کیوان برای مدت دو سال و آقایان حسنین، شهلا و صرافان برای مدت سه سال تعیین شدند و قرار شد نتیجه انتخابات به فرمانداری برای اطلاع به مرکز گزارش گردد.

اهداف و برنامه های اتاق همدان

انتخابات هشتمین دوره هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان همزمان با انتخابات اتاق های سراسر کشور در اسفندماه ۱۳۹۳ برگزار شد و دوره هشتم رسما کار خود را با انتخاب اعضای محترم هیئت رئیسه در فروردین سال ۱۳۹۴ آغاز کرد. منتخبان این دوره با توجه به ارزیابی های صورت گرفته از شرایط اقتصادی و عملکرد اتاق ها و ضمن در نظر گرفتن «مقدورات و محذورات» پارلمان بخش خصوصی اهدافی برای فعالیت ۴ ساله خود تدوین کرده اند که به تناسب آن برنامه ای برای عملیاتی کردن آن اهداف طراحی شده که بخشی از رئوس آن به قرار زیر است:
• احداث یک ساختمان مناسب برای اتاق همدان به عنوان مقر پارلمان بخش خصوصی استان در راستای پاسخ به اهداف توسعه ای ملی و استانی.
• تاکید بر عضوسالاری و افزایش اعضا و صاحبان کارت بازرگانی و تغییر ساختار سازمانی اتاق به منظور افزایش بهره وری نیروی انسانی و تحقق هدف مذکور.
• نهادینه کردن مشارکت فعالان اقتصادی و بنگاه ها در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و توانمندسازی کمیسیون ها از طریق بهره مند شدن از نظرات و دستاوردهای پژوهشی اساتید و کارشناسان ورزیده و نقطه نظرها و پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی
• تاسیس و تقویت رسانه های مکتوب و مجازی متعلق به اتاق جهت پیشبرد منافع و طرح مطالبات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی
• دفاع مستدل و جدی و پیگیرانه از اعضا در قبال هر گونه قانون شکنی، خودسری، اجحاف و تبعیض که ممکن است در ارتباط با اجرا یا تفسیر ناصواب از قوانین و مقررات ایجاد شود در قالب استفاده از ظرفیت هایی نظیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان و ارتباط و تعامل سازنده با نهادهای عمومی و دولتی.
• تلاش پردامنه در جهت تشویق بانوان کارآفرین به ایفای نقش بیشتر و حضور فراگیر در اتاق ها ورفع هرگونه نابرابری و تبعیض در این زمینه.
• آموزش و تقویت مهارت های نیروی انسانی شاغل در اتاق به عنوان سرمایه اصلی اتاق.
• همکاری نزدیک با اتاق های مشترک و تشکّل ها و استفاده از ظرفیت های موجود به منظور ایفای نقش موثرتر در صحنه تولید، تجارت و خدمات داخلی و تحکیم و گسترش روابط تجاری بین المللی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی.
• نهادینه کردن “اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی” از طریق رصد و دیده بانی بازارها.
• ارتباط و تعامل مستمر با اتاق تعاون و اتاق اصناف و تشکل های کارفرمایی برای همکاری و هم اندیشی و اجرای پروژه های مشترک به منظور نقش آفرینی موثرتر در اقتصاد ملی و پرهیز از موازی کاری.
• اطلاع رسانی از بازارهای مختلف به کمک انجمن ها و تشکّل های مربوط.
• نهادینه کردن عضوسالاری در تشکّل های اقتصادی استان
• کمک به ایجاد جذابیت و امنیت برای جلب سرمایه های خارجی در استان بویژه سرمایه های مادی و معنوی ایرانیان مقیم خارج از کشور، از طریق پایش و آسیب شناسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادهایی تعدیل و رفع موانع بازدارنده در سطوح دولتی، اجتماعی و فرهنگی.
• تقویت و توسعه ی امور حقوقی و مرکز داوری اتاق.
• حمایت از تاسیس و ایجاد تشکل های همگن و دانش بنیان
• ایجاد شعبه ویژه شورای حل اختلاف با هماهنگی و مساعدت دستگاه قضایی استان.

هیئت نمایندگان اتاق همدان