اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی

صحنه تجارت هر کشور بایستی تجلی گاه پاک دستی، تلاش، همیت ملی در فضای بدون رانت و شفاف باشد. ازآنجا که لازمه توسعه صادرات هر کشور تابع عواملی از جمله کیفیت و توان رقابت پذیری است، کمیسیون با پایش فضای کسب و کار، زیرساختهای اقتصادی، نهادی، فنی و استراتژی های تجاری، موانع پیش رو را شناسایی و در کنار دولت برای حل آن به منظور توسعه صادرات به عنوان تنها راه خروج از رکود غیرتورمی گام بردارد.

شرح اهم وظایف

•    پایش فضای کسب و کار در حوزه صادرات
•    ارتقاء تولید با کیفیت و رقابت پذیر در عرصه جهانی
•    سامان بخشی به بازار ارز

اهداف و برنامه ها

۱.    واگذاری روز ملی صادرات به اتاق ایران
۲.    تدوین استراتژی توسعه صادرات
۳.    پیگری مطالبات صادرکنندگان از دولت

اعضای کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 امیر عابدی رئیس
2 محمدعلی محمدمیرزاییان نایب رئیس
3 سید مصطفی موسوی نایب رئیس
4 فرج امیدی عضو
5 حسین پهلوان پور عضو
6 صمد پورسلطانی عضو
7 مسعود توتونچیان عضو
8 سیدرضی حاجی آقامیری عضو
9 سعد حسینی عضو
10 سید یوسف حسینی عضو
11 هادی حنائی جهرمی عضو
12 امید حوریجانی عضو
13 محمدرضا رجالی عضو
14 جمشید رستمی عضو
15 مهرداد زکی پور عضو
16 علی سالک نجات عضو
17 صادق سواعدی عضو
18 محمود سیادت عضو
19 سعید شادکام عضو
20 مهرداد صابری عضو
21 علی صفرنژاد عضو
22 محمد عبیاوی عضو
23 آرش علوی عضو
24 ابراهیم غلامزاده عضو
25 امین فرطوسی عضو
26 مهران فکری عضو
27 مصطفی کرمانی عضو
28 امان اله کهرازهی عضو
29 محمد لاهوتی عضو
30 بهمن لطیفی عضو
31 امید ماهرانی عضو
32 سیدجبار موسوی عضو
33 سید مصطفی موسوی عضو
34 جمشید نفر عضو
35 صدرالدین نیاورانی عضو
36 مسعود جمالی عضو
37 عباس آرگون عضو
38 سید مرتضی حاجی آقا میری عضو
39 خسرو طالبی رحیق عضو
40 محمود عزیزیان شریف آباد عضو
بازگشت