اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب

پایش، ارزیابی و پیگیری مسائل و چالش های مدیریت آب و محیط زیست و تلاش برای تحقق رویکرد اقتصاد سبز در برنامه های توسعه ملی و شناسایی و تلاش برای رفع عوامل موثر بر محیط های کسب و کار ناشی از بحران های کمی و کیفی منابع آب کشور از طریق همکاری با مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران و انعکاس نتایج به مسئولین ذیربط و اقدام در جهت اجرایی شدن نتایج این پژوهش ها و بررسی با توجه به حداکثر امکانات و ظرفیت های اتاق ایران

شرح اهم وظایف

•    جمع آوری تجارب جهانی و بومی در زمینه های حفظ، نگهداری و استفاده بهینه از آب و محیط زیست و اقتصاد سبز ( بانک اطلاعات آب).
•    بررسی مصادیق اقتصاد سبز در کشورهای مختلف جهان به منظور شناسایی موارد قابل انطباق با شرایط کشور ایران و تشویق سرمایه گذاری
•    تهیه پروژه های اجرائی و تحقیقاتی موثر در زمینه بهبود شرائط اکولوژی مناطق مختلف کشور همراه با توجیه اقتصادی
•    ارزیابی آسیب پذیری محیط کسب و کار در برابر بحران های کمی و کیفی آب و محیط زیست و انعکاس نتایج به مسئولین ذیربط
•    بازدید از پروژه ها و بنگاه های موفق استان ها و نیز بازدید از مواردی که با چالش و مشکلاتی مواجه بوده اند
•    پایش مستمر مسائل آب و محیط زیست کشور.
•    انجام اقدامات جامع و فراگیر در شرایط بحرانی فعلی، در راستای برون رفت از بحران فعلی آب کشور
•    بررسی مصوبات مراجع مختلف داخلی و بین المللی در مورد آب و محیط زیست
•    نظرخواهی از ذینفعان، متخصصان و خبرگان مسائل آب در مصارف کشاورزی، صنعتی، معدنی، شهری و محیط زیست و در صورت لزوم برگزاری هم اندیشی برای
بررسی معضلات و چالش ها
•    انتشار نظرات و دیدگاه های ذینفعان و خبرگان آب برای آگاهی عمومی از طریق رسانه های عمومی و روش های موثر و انعکاس آن به مراجع تصمیم گیری.
•    همکاری با مجریان و مسئولین مختلف امور آب کشور در راستای کاهش چالش های آن.
•    تهیه برنامه اصلاح ساختار مدیریت آب از سطوح مصرف تا سطوح عالیه کشور و تبیین نقش ارگان های مختلف مردمی و دولتی در برنامه های پیشنهادی.

اهداف و برنامه ها

۱-  آسیب شناسی نصب کنتورهای هوشمند در راستای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در دو منطقه
۲-  انجام بررسی های لازم به منظور ارائه راهکارهای ارتقا بهره وری آب در تعدادی از دشت های مهم کشور
۳-  بررسی ارزش اقتصادی آبهای بازیافتی در شرب، صنعت و کشاورزی
۴-  بررسی ارزش تعدادی از تالاب های تخریب شده و در معرض خطر از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی
۵-  بررسی های تطبیقی در مورد شیوه های اعمال اقتصاد سبز در چند کشور منتخب
۶-  انجام مطالعات تطبیقی در زمینه نرخ گذاری آب شرب، صنعت و کشاورزی
۷-  بررسی وضع موجود و آسیب شناسی آب چهار استان کشور
۸-  بررسی و ارزیابی نتایج همایش ها و کنفرانس های مرتبط با آب و محیط زیست ایران و جهان

اعضای کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ فرشید شکر خدایی رئیس
۲ حسن فروزان فرد نایب رئیس
۳ محمدرضا مشاهیری نایب رئیس
۴ بهرام اله بخشی هفشجانی عضو
۵ سیدعلی حسینی گازار عضو
۶ محسن رشید فرخی عضو
۷ فرهاد سعیدی عضو
۸ محمدحسین شریعتمدار عضو
۹ سید توحید صدر نژاد عضو
۱۰ علی عبداللهیان عضو
۱۱ ولی اله غلامی نجف آبادی عضو
۱۲ بابک گلدوزیان عضو
۱۳ اسماعیل مسگرپور طوسی عضو
بازگشت