اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان

سهم بالای جوانان از جمعیت کشور، ورود مستمر کارجویان جوان به بازار کار، سرعت بالای تغییر تکنولوژی و اهمیت دانش به عنوان موتور پیشبرنده ی اقتصاد موجب شده نیاز به تشکیل مجموعه ی مشورتی تخصصی در این حوزه حس شود. بر این اساس این کمیسیون وظیفه ی پایش فضای کلی کسب و کار کشور، ارائه ی پیشنهادهای اجرایی برای بهبود فضای کارآفرینی و اشتغال، تببین تغییرات محیط کسب و کار و ارائه ی مشاوره به دست اندرکاران و مسئولان جهت ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه ی کسب و کارهای نوین را بر عهده دارد. همچنین نگاه ویژه به اقتصاد دانش بنیان به عنوان ظرفیت نهفته و بالقوه ی آتی کشور در این کمیسیون دنبال می شود.

شرح اهم وظایف

پایش مستمر فضای کسب و کار و کارآفرینی کشور، ارائه ی راهکارهای نوین برای توسعه ی کسب و کارهای نو، پایش مقررات دست و پاگیر دولتی و حاکمیتی و ارائه ی راهکار برای تسهیل فعالیت کارآفرینان

اهداف و برنامه ها

•   وضعیت حمایت از شرکت های نوپا و دانش بنیان در کشورهای صنعتی و مقایسه ی آن با فضای داخلی و ارائه راه حل برای بهبود عملکرد حمایتی از سرمایه گذاری خطرپذیر
•   وضعیت جانشین پروری در بنگاه های دانش بنیان و مراکز کارآفرینی بخش خصوصی
•   شناسی وضعیت کنونی مراکز رشد، مراکز کارآفرینی و پارک های علم و فناوری و بررسی میزان توفیق آنها در ایجاد رابطه بین صنعت و فضای دانش بنیان و ارائه راهکار جهت بهبود آن
•   چگونگی اقتصادی سازی کارآفرینی در تولید برق با روش های نوین و دانش بنیان و ارائه راه حل در این مورد (با هماهنگی کمیسیون انرژی)
•   شناسایی حقوق مالکیت پدید آمده در روند فعالیت دانش بنیان و ارائه راهکار برای تثبیت و حمایت از آن (با هماهنگی کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری)

اعضای کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 افشین کلاهی رئیس
2 شهاب جوانمردی نایب رئیس
3 محمدعلی چمنیان نایب رئیس
4 علی اصغر بیگی یزدی عضو
5 منوچهر توسطی عضو
6 هادی تیزهوش تابان عضو
7 محمدرضا راوند عضو
8 فایق زرافشان عضو
9 حسین ساروخانی عضو
10 روح اله شاهینی عضو
11 سید محمدابراهیم علوی عضو
12 امیرمسعود فاتحی عضو
13 محمدرضا فاضلی عضو
14 فرزین فردیس عضو
15 محمدرضا کمپانی سعید عضو
16 سعید محمودی عضو
17 حسین محمودی خراسانی عضو
18 علی مسعودی عضو
19 احسان ناصر عضو
20 نعمت اله نوری زاده عضو
21 محمد عبده زاده عضو
بازگشت