اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون ها

کمیسیون ‌های تخصصی اتاق ایران در راستای اجرای بند (د) ماده ۱۶ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب پانزدهم اسفند ۱۳۶۹به عنوان اتاق فکر بخش خصوصی شکل گرفته اند. این کمیسیون ها متشکل از اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران هستند که علاوه بر حوزه تخصصی خود مسائل عمومی اقتصاد کشور و موضوعات بین‌المللی را مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار داده و در شکل دهی نظرات اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور سه قوه نقش مؤثری دارند. این نقطه نظرات به صورت گزارش، نقد، پیشنهاد و تحلیل در اختیار سایر نهادهای متخصص نیز قرارمی گیرد.

کمیسیون‌ها به عنوان هسته‌های تخصصی اتاق مورد مشورت هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه قرار می‌گیرند و محیط کسب و کار را در حوزه تخصصی خود پایش و گزارش‌ها و پیشنهادهای خود را به دو مرجع فوق ارائه می‌کنند. کمیسیون های تخصصی از طریق انتخاب و بکارگیری مشاور و کارشناسان خبره و همچنین برگزاری نشست های کارشناسی و هم اندیشی زمینه حضور اساتید و صاحب نظران مختلف را در کنار فعالین بخش خصوصی فراهم می آورد تا علاوه بر شناسایی مشکلات محیط کسب و کار بهترین راهکار را جهت رفع موانع موجود ارائه دهند.

شرح اهم وظایف

حوزه کمیسیون ها

 • انتخاب دبیران کمیسیون ها و پیشنهاد به دبیرکل برای صدور حکم آنها
 • پیگیری تصمیمات کمیسیون ها
 • انجام امور اداری و اجرایی کمیسیون ها و ایجاد هماهنگی میان دبیران کمیسیون ها
 • ارجاع طرح ها، لوایح، پیشنهادها و گزارش ها به کمیسیون ها بر اساس نظر هیئت رئیسه
 • برگزاری انتخابات برای تعیین هیئت رئیسه کمیسیون ها
 • انجام هماهنگی های لازم برای برگزاری جلسات کمیسیون ها
 • اخذ نظرات کارشناسی کمیسیون ها در موارد ارجاع شده توسط هیئت رئیسه
 • اطلاع رسانی قوانین، مقررات و بخشنامه های مربوطه به کمیسیون ها
 • برگزاری جلسه شورای روسای کمیسیون ها و تهیه و انتشار صورتجلسه آن
 • تهیه گزارش های عملکرد فصلی و انتشار آنها
 • ارزیابی، ویرایش محتوایی و ساختاری گزارش های تهیه شده در کمیسیون ها
 • اطلاع رسانی مناسب گزارش های کارشناسی تهیه شده در کمیسیون ها (بعد از تصویب توسط اعضای کمیسیون
 • انجام ارزیابی عملکرد ماهانه کمیسیون ها و انتشار نتایج آن
 • تهیه و انتشار فصل نامه الکترونیکی دبیرخانه کمیسیون ها
 • ارتقای توان علمی کمیسیون ها
 • انتخاب و بکارگیری کارشناسان خبره برای کمیسیون ها به پیشنهاد هیئت رئیسه کمیسیون ها
 • آموزش و ارتقای توان کارشناسی دبیران
 • برگزاری و ارزیابی نشست های کارشناسی برای کمیسیون ها با حضور صاحب نظران آن حوزه
 • تعامل با کمیسیون های متناظر در شهرستان ها
 • تعامل با تشکل های مرتبط
 • پیشنهاد موضوعات مهم روز برای بررسی و انجام اقدامات کارشناسی به کمیسیون ها

حوزه مجامع و شوراها

 • پیگیری برگزاری جلسات مجامع و شوراها از ارگان ها و یا نمایندگان مربوطه.
 • پیگیری تعیین نماینده توسط رئیس، هیئت رئیسه و یا دبیر کل اتاق.
 • شناسایی و معرفی کارشناس برای شرکت در جلسات مجامع با مشورت کمیسیون ها، معاونت ها، تشکل ها و…
 • پیگیری و تهیه مستندات و گزارشات
 • ایجاد هماهنگی بین معاونت ها، کمیسیون ها، تشکل ها و نمایندگان اتاق در مجامع به منظور همگام سازی نظرات مختلف و ارتقا نظرات کارشناسی.

 

اهداف و برنامه ها

دبیرخانه کمیسیون ها، مجامع و شوراها در راستای اهداف عالی اتاق ایران و بخش خصوصی در چارچوب رویکردها و استراتژی های کلان اتاق ، اهداف و برنامه ها خود را در دو حوزه کمیسیون های تخصصی و امور مجامع و شوراها به شرح ذیل تنظیم و اجرا می نماید.

 • تلاش برای ارتقاء جایگاه کمیسیون ها در نظام تصمیم سازی کشور
 • ایجاد سازکار هم افزایی و هماهنگی بین کمیسیون ها به جهت استفاده بهینه از منابع و تاثیرگذاری بیشتر
 • ایجاد زمینه های مناسب برای تعامل کمیسیون ها با نهاد ها و سازمان های متناظر
 • ایجاد سازکار شناسایی و عارضه یابی محیط کسب و کار توسط کمیسیون ها
 • تلاش برای تقویت توان کارشناسی کمیسیون ها
 • ساماندهی حضور نمایندگان اتاق در مجامع شوراها
 • ایجاد هم صدایی و هماهنگی بین نمایندگان اتاق در مجامع و شوراها
 • ایجاد پایگاه اطلاعاتی مکانیزه و هوشمند برای مدیریت امور کمیسیون ها و امور مجامع و شوراها
 • ایجاد شبکه سراسری با واحدهای متناظر اتاق های سراسر کشور

 

اعضای کمیسیون ها

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
بازگشت