محمدسجاد ابراهیمی

مدیر امور مجامع و شوراهای حاکمیتی
مدیر امور مجامع و شوراهای حاکمیتی
تلفن : 02185732820
فکس : 02188825111
پست الکترونیک :