اتاق مشهد

رئیسمحمدرضا توکلی‌زاده
نایب رئیس اولمحمد علی چمنیان
نایب رئیس دوماحمد اثنی عشری
خزانه دارمحمدحسین روشنک
منشیمحمود امتی
دبیرعلی کبیر
مشهد- خیابان امام خمینی- جنب باغ ملی
32252091 - 32216000 (051)
32216040 (051)
info@mccima.net

نگاهی به تاریخ تاسیس اتاقهای بازرگانی نشان می دهد که اتاق تجارت در شانزدهم مهر ماه ۱۳۰۵ شمسی در وزارت بازرگانی در تهران تاسیس و قانون اتاق های تجارت در سال ۱۳۰۹ تصویب شد و این همه بیان فعالیت گسترده بازرگانان و تجار در این دوره بود. اتاق تجارت مشهد در سال ۱۳۰۸ تاسیس شد. همانگونه که ماده اول قانون تاسیس اتاقهای تجارت نشان می دهد تاسیس اتاق تجارت در مراکز تجاری مهم مملکتی بر حسب تقاضای محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تصویب دولت انجام می گرفته است، اما با توجه به دخالت دولت در فعالیتهای بازرگانی و افزایش این دخالت در آن زمان با وضع قانون خاص و به انحصار در آمدن تجارت خارجی کشور در دست دولت ، اتاقهای تجارت از جمله مشهد به حالت تعلیق در می آید ، ولی در سال ۱۳۱۵ با اعمال فشار تجار و بازرگانان، دولت اجازه فعالیت مجدد به اتاقهای تجارت را می دهد، اما این فعالیت به ۱۶ اتاق محــدود می شود که یکی از آنها اتاق بازرگانی مشهد است. پس از شهریور ۱۳۲۰ با کاهش قدرت حکومت مرکزی، با احساس و ضرورت تشکیل اتاق بازرگانی ، و تلاش جمعی از بازاریان ، قانون جدیدی بنام قانون تشکیل اتاق بازرگانی به تصویب رسید و دو انجمن صنفی بنام اتحادیه اصناف به آن پیوستند، به دنبال تشکیل اتاق بازرگانی تهران، اتاق بازرگانی در شهرهای بزرگ ایران از جمله مشهد مقــدس در دهه ۲۰ تاسیس گردید و لذا اتاق بازرگانی مشهد با توجه به قانون جدید در سال ۱۳۲۷ با این نام شروع به فعالیت کرد. در سال ۱۳۴۸ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد از ادغام اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن مشهد تشکیل گردید. پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۸ پس از فرمان امام خمینی (ره) در رابطه با تعیین هیات رئیسه موقت اتاق ایران، هیات رئیسه موقت اتاق مشهد شامل آقایان علی امیر پور، علی باقرزاده و جواد وجدانی از طرف استاندار به صورت انتصابی مسئول اداره اتاق مشهــد گردیدند ، سپس بصورت انتخابی از طرف صاحبان کارت هیات رئیسه انتخــاب و آقای جواد ضیائی به سمت رئیس اتاق تعیین گردیدند، پس از چهار ماه در همین سال آقای حسین ساختیان چی بعد از استعفای آقای ضیائی به سمت رئیس اتاق انتخاب گردیدند ، سه ماه پس از انتخاب ایشان، با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب که هیات نمایندگی اتاقها ترکیبی از انتصابی و انتخابی بود (۷ نفر انتصابی و ۸ نفر انتخابی از طرف اعضا اتاق) آقای محسن محسنیان به سمت رئیس اتاق انتخاب گردیدند و مدت ریاست نامبرده تا اوایل ۱۳۶۳ ادامه یافت . از این سال تا به امروز هر چهار سال یکبار انتخاب هیات نمایندگان انجام می شود که در سال ۱۳۶۳ شادروان علی امیر پور به سمت ریاست اتاق برگزیده شدند که تا پانزدهم آذر ۸۳ ، ریاست اتاق را عهده داربودند و از دی ماه همان سال جناب آقای غلامحسین شافعی ( نائب رئیس وقت اتاق) به سمت ریاست اتاق انتخاب شدند که با انتخابات بعدی ریاست ایشان تا به امروز ادامه دارد. ایشان در حال حاضر ریاست اتاق ایران را نیز به عهده دارند.

خلاصه تاریخچه شکل گیری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد :

  • سال ۱۳۰۸ تاسیس اتاق تجارت مشهد
  • از سال ۱۳۱۰ الی ۱۳۱۵ فعالیت اتاق تجارت مشهد به دستور دولت به حالت تعلیق در آمد.
  • سال ۱۳۱۵ اتاق تجارت مشهد تحت نظارت بیشتر دولت قرار گرفت و جزء ۱۶ اتاق تجارت بود که فعالیت خود را تحت نظارت شدید دولت در این سال مجدداً آغاز نمود.
  • سال ۱۳۲۷ اتاق بازرگانی مشهد، جانشین اتاق تجارت مشهد گردید.
  • سال ۱۳۴۸ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد از ادغام اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن مشهد تشکیل گردید.
  • سال ۱۳۵۸ پس از فرمان امام خمینی (ره) در رابطه با تعیین هیئت رئیسه موقت اتاق ایران، هیئت رئیسه موقت اتاق مشهد از طرف استاندار بشرح زیر:

آقایان :

۱. علی امیر پور

۲. علی باقرزاده

۳. جواد وجدانی

به صورت انتصابی مسئول اداره اتاق مشهد شده، سپس بصورت انتخابی از طرف صاحبان کارت، هیئت رئیسه انتخاب و آقای جواد ضیائی به سمت رئیس اتاق انتخاب شدند.

روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان از ابتدا تاکنون:

۱. جواد ضیائی

۲. حسین ساختیان چی

۳. محسن محسنیان

۴. علی امیرپور

۵. غلامحسین شافعی

اهداف:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نهادی است مدنی و غیرانتفاعی که به پشتوانه اعضاء و کارکنان توانمند و متعهد خود، هماهنگ با اتاق ایران و همسو با سیاست های کلان اقتصادی کشور بمنظور کمک به توسعه اقتصادی پایدار استان خراسان رضوی از طریق استقرار رویکردهای ساخت یافته، موثر و کارامد در جهت مشاوره علمی و پژوهشی به ارکان حکومت، ساماندهی و هدایت فعالین اقتصادی استان، پیگیری مسائل اعضاء و ارائه خدمات مورد نیاز بخش خصوصی فعالیت می نماید.

ما در افق چشم انداز با ایجاد، تثبیت و توسعه قابلیت ها و ظرفیت های لازم در اتاق مشهد به تشکلی مرجع، منسجم، قابل اعتمــاد کلیه ذینفعان و اولین گزینه انتخاب ارکان حکومت و اعضاء در مشاوره اقتصادی و خدمات، با سهم قابل قبول در توسعه اقتصادی استان تبدیل خواهیم شد.

برنامه ها: 1- افزایش انسجام و کاهش تعارضات با توجه به گستردگی و تنــوع فعالیت های اتاق با نگاه ایجــاد توازن در حوزه های مختلف 2- تعاملات سازنده با مراجع تاثیرگذار(قوای سه گانه، مدیران استانی، نهاد روحانیت) با توجه به فضای معنوی استان 3- شناسایی و استفاده از قابلیت ها و ارتباطات اعضاء و رهبران در جهت تغییر دیدگاههای افراد و مراجع تاثیرگذار 4- برنامه ریزی مالی بمنظور تحقق درآمدهای جدید و پایدار 5- شناسایی و پاسخگویی به نیازها و انتظارات اعضاء و سایر ذینفعان کلیدی اتاق 6- ارتقاء قابلیت های کارشناسی اتاق با استفاده از توان خارج از اتاق (مشاورین-دانشگاهها و... ) 7- برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی اتاق (استــراتژی منابع انسانی، جذب نیروی کارآمد، شایسته ســالاری، جانشین پروری و...) 8- توسعه فناوری اطلاعات 9- توسعه مراکز مرجع از قبیل بانکهای اطلاعاتی، مرکز پژوهشهای کاربردی، توسعه توان مدیریتی، استانداردها، آموزشهای پایه ای و . . . 10- انطباق مستمر ساختار با اهداف راهبردی 11- ارتقاء و توسعه امور بین الملل اتاق بمنظور استفاده از فرصت های پسابرجام (توجه به میزها و اتاق های مشترک) 12- برنامه ریزی جهت شناسایی و جذب فعالین اقتصادی غیر عضو 13- ایجاد و تقویت ظرفیت های مورد نیاز جهت اجرایی نمودن تکالیف الزام شده قانون بهبود فضای کسب و کار 14- ایجاد و تقویت ساختارهای مناسب ارتباطی و نظام مند (تفکر برد- برد) با تشکل ها 15- برنامه ریزی برای گسترش و تنوع بخشی در خصوص نقش اتاق در حوزه مسئولیت های اجتماعی 16- ارتقای کمیسیون های تخصصی بعنوان بازوی توانمند مشورتی اتاق (ایجاد جذابیت بمنظور مشــارکت شخصیت های اثرگذار) 17- ارتقاء سیستم های اندازه گیری عملکرد سازمانی اتاق 18- استفاده ازمزیت های رقابتی استان در راستای نقش آفرینی برنامه اقتصادی استان 19- توسعه حضور اتاق در فضاهای انتصابات استانی و وضع قوانین و آئین نامه های اقتصادی 20- برنامه ریزی هدفمند بمنظور بهره گیری از تسهیلات و حمایت های دولتی 21- برنامه ریزی بمنظور ایفای نقش موثر در ویرایش قانون اتاق

عبداله یزدانبخش

عبداله   یزدانبخش

صنعت
AYazdanbakhsh@partlastic.com
46139191(051)
46139174(051)
عضو
غلامرضا نازپرور صوفیانی

غلامرضا   نازپرور صوفیانی

معدن
khrminehouse@gmail.com
35090405(051)
35090405(051)
عضو
حسین محمدیان

حسین   محمدیان

بازرگانی
info@aflakelectric.com
37126618(051)
43268053(051)
عضو
فرهاد صفار سحرخیز

فرهاد   صفار سحرخیز

کشاورزی
export@saharkhizland.com
35413308(051)
35410139(051)
عضو
محمدمهدی شکور زاده

محمدمهدی   شکور زاده

صنعت
m.amjadi@pirouz.co
37638830(051)
37616991(051)
عضو
احمد سلحشور

احمد   سلحشور

کشاورزی
sarahajimojtahed.id@gmail.com
37075(051)
37075(051)
عضو
احمد اثنی عشری

احمد   اثنی عشری

بازرگانی
ccr_co@yahoo.com
37689583(051)
37689583(051)
نایب رئیس دوم
محمود امتی

محمود   امتی

بازرگانی
rahtashmashhad@gmail.com
38443080(051)
38429978(051)
منشی
محمدرضا توکلی‌زاده

محمدرضا   توکلی‌زاده

معدن
zavehtorbat@yahoo.com
36047415(051)
36044495(051)
رئیس
محمد علی چمنیان

محمد علی   چمنیان

صنعت
nian@nianelectronic.com
35414111(051)
35413614(051)
نایب رئیس اول
رضا حمیدی ازغدی

رضا   حمیدی ازغدی

صنعت
info@mashadcarpet.com
38426363(051)
38426363(051)
عضو
محمدحسین روشنک

محمدحسین   روشنک

بازرگانی
m2roshanak@yahoo.com
32225429(051)
37654826(051)
خزانه دار
علی محمد شریعتی مقدم

علی محمد   شریعتی مقدم

کشاورزی
saffron@novinsaffron.com
35413103(051)
35413108(051)
عضو
مجید محمد نژاد

مجید   محمد نژاد

بازرگانی
cco@ariantrg.com
37079000(051)
37680294(051)
عضو
حسین محمودی خراسانی

حسین   محمودی خراسانی

صنعت
samed@samed.ir
31669(051)
31669(051)
عضو