اتاق یزد

رئیسمجتبی دستمالچیان
نایب رئیس اولغضنفر امیرجلیلی
نایب رئیس دومعلی اصغر بیگی یزدی
خزانه داراصغرآقا نبیل
منشیمحمدحسن شیشه بری
دبیرمحمد سپهر
یزد- بلوار 17 شهریور- روبروی 52 متری امامشهر -جنب دبیرستان نمونه ملک ثابت-اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد
37245491(035)
37243073(035)
info@yazdccima.com
حمیدرضا شرافت

حمیدرضا   شرافت

معدن
info@shahdab.com
9131522427-9127777751
35241840
عضو
علی فرشادپور

علی   فرشادپور

معدن
masoudtile.ir@gmail.com
35212400(035)
35210681(035)
عضو
علیرضا وطن دوست

علیرضا   وطن دوست

کشاورزی
info@ppny.ir
37275200(035)
37275208(035)
عضو
سیدامیر حمزه موسوی

سیدامیر   حمزه موسوی

صنعت
aafarinntexco@gmail.com
36223201(035)
36227132(035)
عضو
احمد عشقان ملک

احمد   عشقان ملک

بازرگانی
info@sadrshimi.com
35217212(035)
35217214
عضو
محمدحسین چشم براه

محمدحسین   چشم براه

بازرگانی
ocheshmberah@gmail.com
37272363(035)
37272463(035)
عضو
محمدتقی خالقیه

محمدتقی   خالقیه

صنعت
rmousavi150@gmail.com
22325904(021)
32372479(035)
عضو
حسین پهلوانپور

حسین   پهلوانپور

کشاورزی
poopak_poopakco@yahoo.com
36263399(035)
36265599(035)
عضو
عباسعلی متوسلیان

عباسعلی   متوسلیان

صنعت
yazdpoolica@yahoo.com
37272549(035)
37272548(035)
عضو
محمدحسن شیشه بری

محمدحسن   شیشه بری

صنعت
setarehcable@gmail.com
37273334(035)
37273019(035)
منشی
محمدرضا داد

محمدرضا   داد

صنعت
els.1370@yahoo.com
32372101(035)
32372100(035)
عضو
اصغرآقا نبیل

اصغرآقا   نبیل

کشاورزی
moshirn18@gmail.com
35239760-7(035)
35253979(035)
خزانه دار
علی اصغر بیگی یزدی

علی اصغر   بیگی یزدی

بازرگانی
info@yazdcable.com
38251200(035)
38254865(035)
نایب رئیس دوم
غضنفر امیرجلیلی

غضنفر   امیرجلیلی

بازرگانی
info@arok-yazd.com
35211620(035)
35211100(035)
نایب رئیس اول
مجتبی دستمالچیان

مجتبی   دستمالچیان

بازرگانی
armanminaco@yahoo.com
35233888(035)
35233999(035)
رئیس