اتاق اهواز

رئیسمحمد جواد امانی
نایب رئیس اولشهلا عموری
نایب رئیس دومصفدر پیرمرادی
خزانه دارشاهرخ شیشه گر
منشیعیسی نعامی
دبیرمحمد نجفیان
اهواز ـ امانیه ـ خیابان عارف، خیابان سقراط، پلاک 20، طبقه همکف- کدپستی: 6133944781
33332900-33332744(061)
33332551(061)
ahvazccim.dabirkhaneh@gmail.com
علی  شعبانی

علی   شعبانی

بازرگانی
info@shafaghoxin.ir
33142497(061)
33142497(061)
عضو
حمید مهاوی

حمید   مهاوی

کشاورزی
hamidmahavi68@gmail.com
عضو
کاظم مهاوی

کاظم   مهاوی

بازرگانی
km_trco@gmIL.COM
33331516(061)
33331516(061)
عضو
امین ابراهیمی

امین   ابراهیمی

صنعت
INFO@KSC.IR
32908000(061)
32908080(061)
عضو
طاهر سبهانی

طاهر   سبهانی

بازرگانی
HESABIZADEH611@YAHOO.COM
عضو
رضا طاهری

رضا   طاهری

صنعت
KHANI@PAYA.IR
88614376(021)
88614385(021)
عضو
سیدهبت اله اصولی

سیدهبت اله   اصولی

صنعت
ATC@MAVARA.COM
33335458(061)
66412885(061)
عضو
صادق سواعدی

صادق   سواعدی

صنعت
SADEG5155@GMAIL.COM
33773761(061)
عضو
هادی شرفی

هادی   شرفی

بازرگانی
SHARAFIHADI0@GMAIL.COM
33361137(061)
عضو
محمد  حلوائی

محمد   حلوائی

صنعت
M.HALVEAI@PARKAYHAN.ORG
88505710(021)
88505711(021)
عضو
عیسی نعامی

عیسی   نعامی

بازرگانی
SIASATROOZ1@GMIAL.COM
منشی
شاهرخ شیشه گر

شاهرخ   شیشه گر

معدن
SHAHROKH.SHISHEHGAR@GMAIL.COM
خزانه دار
صفدر پیرمرادی

صفدر   پیرمرادی

صنعت
BARMAN.HA@OUTLOOK.COM
43523333(061)
43523333(061)
نایب رئیس دوم
شهلا عموری

شهلا   عموری

بازرگانی
amoori.sh@gmail.com
34483304(061)
نایب رئیس اول
محمد جواد امانی

محمد جواد   امانی

صنعت
EAMENGHETEH@YAHOO.COM
34430202(061)
34448288(061)
رئیس