اتاق بندرعباس

رئیسمحمدرضا صفا
نایب رئیس اولحسن روحانی تازیانی
نایب رئیس دوممحمد آشینه
خزانه دارسید علی هاشمی
منشیمهران نجاتی
دبیرپیام رضایی
بندرعباس،یادبود،بلوار پاسداران،جنب اداره کل دخانیات
33453240-33453241(076)
3453228(076)
bndccim@gmail.com
وحید تهمتن

وحید   تهمتن

صنعت
bibeton@yahoo.com
33620335(076)
33620335(076)
عضو
اسحاق بندانی

اسحاق   بندانی

کشاورزی
Bandani.ir@gmail.com
35252000(076)
عضو
محمد  ترکمانه

محمد   ترکمانه

بازرگانی
m.torkamaneh@gmail.com
عضو
عارف بستگانی

عارف   بستگانی

بازرگانی
aref.b@mtnirancell.ir
32235189(076)
عضو
محسن عسکری

محسن   عسکری

بازرگانی
bazargani.tt91@yahoo.com
32231933(076)
32231933(076)
عضو
سید محسن بنی هاشمی

سید محسن   بنی هاشمی

بازرگانی
smbanihashemi@yahoo.com
32222287(076)
32212930(076)
عضو
اسماعیل عمرانی

اسماعیل   عمرانی

بازرگانی
esmailomrani68@gmail.com
33564427(076)
33561822(076)
عضو
بدر دریابان

بدر   دریابان

بازرگانی
info@albadr_gt.com
44230590(076)
44230524(076)
عضو
علی  خمیسی

علی   خمیسی

بازرگانی
ali@khamisico.com
33548196(076)
33548197(076)
عضو
مهرداد بازرگان

مهرداد   بازرگان

صنعت
mehrdad_bazargan@yahoo.com
33551461(076)
33551462(076)
عضو
مهران نجاتی

مهران   نجاتی

صنعت
Mehran.nejati53@yahoo.com
32250511-16(076)
32250518-19(076)
منشی
سید علی هاشمی

سید علی   هاشمی

صنعت
Hormozbeton@gmail.com
32242167(076)
32243433(076)
خزانه دار
محمد  آشینه

محمد   آشینه

صنعت
m.ashineh48@yahoo.com
3224410(076)
32240994(076)
نایب رئیس دوم
حسن روحانی تازیانی

حسن   روحانی تازیانی

بازرگانی
rohani.carpelco@gmail.com
32236812(076)
32235913(076)
نایب رئیس اول
محمدرضا  صفا

محمدرضا   صفا

بازرگانی
safa_trading20@yahoo.com
32230000(076)
32230001(076)
رئیس