اتاق بوشهر

رئیسخورشید گزدرازی
نایب رئیس اولسید جبار موسوی
نایب رئیس دومندیر پورجم
خزانه دارعبدالرسول ابراهیمی
منشیاحمد مرادی
دبیرعبدالرسول غلامی
بوشهر- چهار راه شیلات- ابتدای بلوار رئیسعلی دلواری- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر
33322073(077)
33322803(077)
bccimbu@gmail.com
ابراهیم زکی

ابراهیم   زکی

کشاورزی
ebrahimzaki747@gmail.com
34280114(077)
34280115(077)
عضو
امیر شهریاری

امیر   شهریاری

کشاورزی
amn.co91@gmail.com
33453997(077)
33452270(077)
عضو
اسماعیل مؤمنی

اسماعیل   مؤمنی

کشاورزی
aryasahal@yahoo.com
33662360(077)
عضو
محمد صادق علامی

محمد صادق   علامی

صنعت
msadeghallami@gmail.com
33333670(077)
33335753(077)
عضو
رهبر داود زاده

رهبر   داود زاده

صنعت
r.davodzadeh@entekhabgroup.ir
3133385999(021)
3133385450(021)
عضو
سید حسین رضوی

سید حسین   رضوی

صنعت
razavi_ngl@yahoo.com
33455050(077)
33455060(077)
عضو
سجاد یکوکسان

سجاد   یکوکسان

بازرگانی
sajjad-2727@yahoo.com
33331613(077)
عضو
میلاد خوددامی

میلاد   خوددامی

بازرگانی
m.khoddami@gmail.com
33333530(077)
33333530(077)
عضو
حسین مظفری

حسین   مظفری

بازرگانی
hoseinmozafari1699@gmail.com
33342080(077)
33342088(077)
عضو
عباس موحد فر

عباس   موحد فر

معدن
Movahedfarbu@yahoo.com
33570006(077)
33570006(077)
عضو
احمد مرادی

احمد   مرادی

معدن
ahmad.moradi2015@yahoo.com
33544175(077)
33544176(077)
منشی
عبدالرسول ابراهیمی

عبدالرسول   ابراهیمی

بازرگانی
r.ebrahimibussiness@yahoo.com
33341222(077)
33326672(077)
خزانه دار
ندیر پورجم

ندیر   پورجم

صنعت
nadirp186@gmail.com
33323512(077)
33334838(077)
نایب رئیس دوم
سید جبار موسوی

سید جبار   موسوی

صنعت
Zamen.ahoo@yahoo.com
33326024(077)
33322522(077)
نایب رئیس اول
خورشید گزدرازی

خورشید   گزدرازی

بازرگانی
khorshidgezderazi2022@gmail.com
33334446(077)
33323964(077)
رئیس