اتاق بیرجند

رئیسعلیرضا خامه زر
نایب رئیس اولعلی اکبر فرامرزی
نایب رئیس دومعلی خدابخشی
خزانه دارمحمد محسن موهبتی زهان
منشیمحمد عثمان نهتانی
دبیرسیدمحمدرضا علیزاده
بیرجند – سایت اداری – بالاتر از بنیاد مسکن، کد پستی: 9719866974
4-32400591 (056)
32400590 (056)
info@biccima.ir

پس از تقسیم استان خراسان بزرگ به سه استان خراسان رضوی ، خراسان شمالی ، خراسان جنوبی وبرابر با قوانین ومقررات جاری کشور از همان ابتدای تقسیم استان خراسان شعبه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی مشهد در سازمان بازرگانی خراسان جنوبی به وجود آمد وهیئت موسس اولیه اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند توسط ریاست محترم اتاق مشهد جناب آقای شافعی منصوب گردیدند.

برابر با پیگری ها ومکاتبات استاندار محترم وقت خراسان جنوبی جناب آقای سیدصولت مرتضوی با اتاق ایران و تلاش ها و زحمات سازمان محترم صنعت،معدن وتجارت خراسان جنوبی وهمکاری اتاق محترم مشهد ، سرانجام برابر با ماده ۴ اتاق ایران در ۵ اسفند ۱۳۸۵ همزمان با برگزاری سراسری انتخابات هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی ، صنایع ،معادن وکشاورزی سراسر ایران انتخابات اتاق بیرجند با همکاری سازمان محترم صنعت،معدن وتجارت خراسان جنوبی و اتاق مشهد وهیئت نظارت برگزاری گردید.

اتاق بیرجند فعالیت خود را بلافاصله پس از تعیین اعضای هیئت رئیسه توسط هیئت محترم نمایندگان با همکاری صمیمانه سازمان محترم صنعت،معدن وتجارت خراسان جنوبی با همدلی، همفکری وهمکاری اعضای هیات رئیسه آغاز نمود و در حال حاضر کلیه امور جهت صدور وتمدید کارت بازرگانی وصدور گواهی مبدا ودیگر وظایف اداری خود را به نحوه مطلوبی انجام می دهد.

اما نکته مهم این است که با وجودی که پس از تقسیم استان خراسان پایه گذاری و توسعه زیرساخت های مهم اقتصادی در خراسان جنوبی حرکت شتابنده ای به خود گرفته است وکارهای زیربنایی واصولی بسیاری انجام شده ودرحال انجام است . که وظیفه داریم ارج نهیم وحرمت بگذاریم بر زحمات وتلاش های کلیه دست اندرکاران مدیران ، مسئولین دلسوز وتوانمند استان .

اما با همه این وجود با توجه به محرومیت های خاص خراسان جنوبی از گذشته های بسیار دور هنوز به علت عدم تکمیل زیر ساختارهای توسعه، فاصله معنی داری با استان های توسعه یافته وجود دارد.که همت ، درایت مسئولان محترم امر وابتکار عمل مدیران بخش خصوصی را می طلبد تا محیط کسب وکاری مهیا گردد که فعالان اقتصادی وبخش خصوصی بتوانند به نحوه کار آمد ومؤثر نخواهد بود.
اتاق بیرجند برای آنکه بتواند نقش خود را در تحقق بیانیه ماموریت واهداف استراتژیک کارا واثر بخش ایفا نماید نیازمند بودجه لازم وکمک ها و مساعدت های مسئولین محترم در سطح استان وکشور است .
با توجه به نقش وجایگاه اتاق در شرایط حساس اقتصادی واجتماعی کنونی وبا عنایت به ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری اتاق بیرجند را به نحوی یاری نمایند که عملکردش در سطح استانداردها وشاخص های قابل قبول قرار داشته باشد.
اتاق بیرجند با تمام توان در کنار دیگر مسئولین محترم امر خدمتگذار مردم نجیب ،با اصالت و اهل فرهنگ و ادب خراسان‌جنوبی خواهدبود و در چشم‌انداز روشن آینده کشور نقش خود را هرچه بهتر ترسیم خواهد نمود.
اتاق بیرجند برپایه اصول اخلاق کسب و کار و پایبند بودن به آیین‌نامه‌های سازمانی و قوانین و مقررات کشوری خواهد کوشید در راستای ارضای نیازهای گروه‌های ذینفع همواره بر میزان صداقت، درستی، رعایت عدالت و احترام به اعضا به رشد و تعالی سازمانی خود بیفزاید و این ویژگی‌ها را جزو چشم‌اندازهای خود قراردهد.

سیدعلی خیریه

سیدعلی   خیریه

کشاورزی
a.kheirieh@setarehkian.com
91009050(056)
32222737(056)
عضو
احمد پروین

احمد   پروین

معدن
ahmadparvin@gmail.com
32469330(056)
32469330(056)
عضو
نرگس خاتمی

نرگس   خاتمی

صنعت
32255759(056)
32255331(056)
عضو
بهرام ساتلیخ محمدی

بهرام   ساتلیخ محمدی

صنعت
mohammadi.oloofehshargh@gmail.com
32255391(056)
32255389(056)
عضو
احسان بیکی

احسان   بیکی

کشاورزی
ehsan.beiky@gmail.com
32255700-2(056)
32255702(056)
عضو
محمود رضا یوسفی

محمود رضا   یوسفی

صنعت
mehras.kavir@gmail.com
32255026-7(056)
32255028(056)
عضو
عبدالغنی نهتانی

عبدالغنی   نهتانی

کشاورزی
info@biccima.ir
32444938(056)
32444938(056)
عضو
محسن احتشام

محسن   احتشام

صنعت
Ehtesham@tarvandsaffron.com
88810088(021)
88346480(021)
عضو
محمدعلی رمضانی

محمدعلی   رمضانی

صنعت
info@biccima.ir
32255160(056)
32255160(056)
عضو
سید محمدعلی حقی سید محمدعلی حقی

سید محمدعلی حقی   سید محمدعلی حقی

معدن
ali.haghi1340@gmail.com
32831650(056)
37276033(056)
عضو
محمد محسن موهبتی زهان

محمد محسن   موهبتی زهان

بازرگانی
info@biccima.ir
32502045(056)
خزانه دار
علی  خدابخشی

علی   خدابخشی

بازرگانی
ardgolbarg@gmail.com
32255362(056)
32255139(056)
نایب رئیس دوم
علی اکبر  فرامرزی

علی اکبر   فرامرزی

بازرگانی
Aliakbar.faramarzi@yahoo.com
32226310(056)
32226310(056)
نایب رئیس اول
علیرضا خامه زر

علیرضا   خامه زر

بازرگانی
Khamehzarkit@yahoo.com
32448718(056)
32444209(056)
رئیس