اتاق زاهدان

رئیسعلی ریگی میرجاوه
نایب رئیس اولامان اله کهرازهی
نایب رئیس دومعبدالحکیم ریگی میرجاوه
خزانه دارمحمد خدابخشی گنگان
منشیغلام سرورنوتی زهی
دبیرفرزاد ناروئی
زاهدان ـ خیابان دانشگاه ـ مقابل دانشگاه آزاد اسلامی ـ ص.پ. 537-98155- کدپستی: 9816893167
33294431-4(054)
33294428(054)
info@zccim.com
محمدرفیع سعادت منش

محمدرفیع   سعادت منش

کشاورزی
eidourigi@yahoo.com
33294428(054)
عضو
سمت اله ریگی

سمت اله   ریگی

کشاورزی
sematollah@gmail.com
33294428(054)
عضو
محمد شهنوازی

محمد   شهنوازی

کشاورزی
sekhavat@gmail.com
33294428(054)
عضو
عبدالرحمن ریگی

عبدالرحمن   ریگی

معدن
rigirahman@yahoo.com
33294428(054)
عضو
محمود تهی دست

محمود   تهی دست

صنعت
Armco85@yahoo.com
33294428(054)
عضو
علی عظیم زاده

علی   عظیم زاده

بازرگانی
Ali.azimzadeh15@gmail.com
33294428(054)
عضو
لعل محمد بلوچ زهی

لعل محمد   بلوچ زهی

صنعت
Lalmohammad.5170@gmail.com
33294428(054)
عضو
علی ریگی میرجاوه

علی   ریگی میرجاوه

بازرگانی
ostadtarabar@gmail.com
33294428(054)
رئیس
امان اله کهرازهی

امان اله   کهرازهی

بازرگانی
Aman.kahrazehi@gmail.com
33294428(054)
نایب رئیس اول
محمد شریف رخشانی اصیل

محمد شریف   رخشانی اصیل

بازرگانی
mohamadsharifr@gmail.com
33294428(054)
عضو
محمدعلی  نشاطی

محمدعلی   نشاطی

صنعت
Mohamadali.neshati@gmail.com
33294428(054)
عضو
محمد خدابخشی گنگان

محمد   خدابخشی گنگان

صنعت
mohamadkhodabakhshi@yahoo.com
33294428(054)
خزانه دار
امان اله شهنوازی

امان اله   شهنوازی

بازرگانی
amanshahnavazi@yahoo.com
33294435(054)
33294428(054)
عضو
عبدالحکیم ریگی میرجاوه

عبدالحکیم   ریگی میرجاوه

صنعت
hakimrigi@yahoo.com
33294435(054)
33294428(054)
نایب رئیس دوم