اتاق سنندج

رئیسعلی اکبر عبدالملکی
نایب رئیس اولسید کمال حسینی
نایب رئیس دوممحمد هلاکو
خزانه دارمحمد سعید احمد پناه
منشیبختیار صالحی
دبیرکرده وان اسدی
کردستان،سنندج، خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
33224894-98(087)
33224902-33235035(087)
info@Sanandajccim.ir

اسناد تاریخی نشان می دهد که پیشینه راه اندازی اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی سنندج به سال 1311 هجری شمسی بر می گردد.

این نهاد صنفی در این سال با عنوان اطاق تجارت سنندج شکل گرفته است.

اعتلا و ارتقای جایگاه بخش خصوصی در کردستان.
خدمت رسانی با کیفیت به هنگام و سریع به اعضای تحت پوشش و فعالین اقتصادی.
افزایش قدرت چانه زنی و نمایندگی واقعی بخش کسب و کار.
حرفه ایی سازی منابع انسانی اتاق و فعالین اقتصادی تحت پوشش.
توسعه همه جانبه تشکل های اقتصادی .
افزایش همکاری های بین الملل در چارچوب قوانین و مقررات کشور.

بختیار مرادی

بختیار   مرادی

بازرگانی
b.m.1133.bm@gmail.com
34542972(087)
34524319(087)
عضو
فرهاد سعیدی

فرهاد   سعیدی

صنعت
farhad542000@yahoo.com
34237171(087)
34237171(087)
عضو
امیر  صالحی

امیر   صالحی

بازرگانی
mohammadhiva@yahoo.com
34500000(087)
34500000(087)
عضو
بهرام زندی ناوگران

بهرام   زندی ناوگران

بازرگانی
b.zandi.n@gmail.com
33282091(087)
33282091(087)
عضو
فرهاد سهرابی

فرهاد   سهرابی

بازرگانی
bazarganisohrabi26@gmail.com
36240641(087)
36240641(087)
عضو
طیفور ناصری

طیفور   ناصری

صنعت
tayfour.ata@gmail.com
34527494(087)
34527494(087)
عضو
اردشیر عظیمی نیا

اردشیر   عظیمی نیا

کشاورزی
info@rayanafzar.com
33730575(087)
33730575(087)
عضو
شوذب جباری

شوذب   جباری

معدن
jabbarishozab@gmail.com
35248011(087)
35248001(087)
عضو
خسرو  شجاعی

خسرو   شجاعی

صنعت
khsh493@yahoo.com
35155021(087)
35155025(087)
عضو
عابدین حمیدی

عابدین   حمیدی

صنعت
taninasansor@gmail.com
33614444(087)
33614444(087)
عضو
بختیار صالحی

بختیار   صالحی

کشاورزی
zmnako-ary@yahoo.com
34214653(087)
34214652(087)
منشی
محمد سعید احمد پناه

محمد سعید   احمد پناه

کشاورزی
saeidahmadpanah2010@yahoo.com
33516335(087)
33516335(087)
خزانه دار
محمد  هلاکو

محمد   هلاکو

بازرگانی
mohammad1358@yahoo.com
34526953(087)
34526953(087)
نایب رئیس دوم
سید کمال حسینی

سید کمال   حسینی

صنعت
pars.nava@yahoo.com
33384316(087)
33384311(087)
نایب رئیس اول
علی اکبر عبدالملکی

علی اکبر   عبدالملکی

معدن
Aliakbarabdolmaleki10@gmail.com
35245226(087)
35245226(087)
رئیس