اتاق شیراز

رئیسمحمدصادق حمیدیان جهرمی
نایب رئیس اولجمال رازقی جهرمی
نایب رئیس دومسید کاظم خاکره
خزانه دارعباس ابوقداره
منشیحمیدرضا ذوی الانواری
دبیرعلی عوض پور
شیراز-خیابان قصرالدشت-بالاتر از چهار راه زرگری-نبش کوچه 73 الف کد پستی: 71867-89565
36294901-9(071)
36294910(071)
Info@Sccim.ir

آشنایی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس

عده ای از تجار شیرازی در مهر ماه 1307 از وزارت تجارت و فواید عامه برای تأسیس اتاق تجارت در شیراز، تقاضای مجوز کردند و اتاق تجارت فارس را تشکیل دادند که پیرو این اقدام در مهر ماه 1309 که قانون تشکیل اتاق‌های تجارت درکشور به تصویب رسید.

بر این اساس اتاق تجارت فارس به عنوان تخستین اتاق در کشور با حضور بزرگانی چون حاج غلامحسین ملک بهبهانی، عبدالنبی کازرونی، محمد رضا دهدشتی، حاج میرزا محمد علی دهدشتی، ابوطالب کازرونی، جعفر نمازی، محمد جواد اردوبادی، حاج شیخ محمد کریم مختار، محمد حسنخان بهبهانی، حاج میرزا احمد خان پارسا و حاج سید ابوطالب کازرونی فعالیت خود را آغاز کرد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس بـه عنـوان یکی از قدیمی ترین اتـاق های بازرگانـی کشـور بـا عمـری بالـغ بـر بیش از 90 سـال، امـروز از مراکز مهم و پیشرو در نظریاتت و تصمیم گیری ای اقتصادی دارد

اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی فارس به عنـوان پارلمان بخش خصوصی در استان بزرگ فارس، مرکـز تجمـع و مرجع قابـل اتـکا فعـالان اقتصـادی در بخـش خصوصـی است که همواره در طول مدت فعالیت خود پیگیر مطالبات بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار در استان و کشور بوده است.

اتـاق فارس نیز مانند سایر اتاق ها، بر اسـاس نظـام رای گیـری از میـان فعـالان بخـش خصوصـی و صاحبـان کارت بازرگانــی فعالیــت می کند. در هــر دوره چهــار ســاله، چهره هــای شناخته شــده بخــش خصوصـی جهـت عضویـت در هیـات نماینـدگان اتـاق فارس اعلام حضــور می کننــد و در نهایــت فهرســتی از نامزدهــای نهایـی جهـت انجام فرآیند راس گیری اعلام و در اختیار فعـالان بخـش خصوصـی قــرار می گیــرد.

افزایـش حـوزه عملکـرد و ارائه خدمات ایـن اتـاق در گـرو افزایـش اعضـا و شـمار فعـالان اقتصـادی اسـت که در حال حاضر این اتاق نزدیک به بیش از دو هزار عضو دارد که خدمات متنوع و گسترده ای به آنها ارائه می شود.

کارگزارن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با تلاش در جهت رهایی از اقتصاد متکی به نفت و توسعه صادرات غیرنفتی، همواره در جهت فراهم آوردن زمینه مساعد به منظور افزایش صادرات، بهره وری و توسعه اقتصادی استان کوشیده اند.

یکی از اهداف مهم اتاق شیراز، آموزش حین کار است. در جهان امروز اقتصاد مرزهای جغرافیایی بین کشورها را درنوردیده و بازارهای کشورهای دنیا را آماج اهداف خود قرار داده است. با توجه به شرایط در حال تغییر اقتصاد جهانی و شیوه‌های متفاوت مواجه شدن با چالش‌های موجود در امر تجارت بین الملل، لازم است تجار همگام با تحولات موجود، تصمیمات کارآمدتری اخذ نمایند و با ترفندهای رقبای تجاری خود آشنایی پیدا کنند تا موجبات ضرر و زیان در کار تجارت فراهم نشود. ارتقای دانش تخصصی فن تجارت، آشنایی بازرگانان به قوانین و مقررات مالیاتی، بیمه، گمرک، مسایل ارزی و بانکی به ویژه در امر تجارت جهانی از اهداف مهم اتاق بازرگانی شیراز به شمار‌ می‌آید. سایر اهداف اتاق به صورت خلاصه عبارتند از:
1.معرفی کالاها و صنایع فارس در بخش‌های مختلف

2.دریافت اطلاعات لازم جهت واردات کالا از خارج به بازرگانان

3.کمک به بهبود فضای کسب و کار از طریق پژوهش و اطلاع­رسانی یافته‌های پژوهشی

4.ایجاد صفحات الکترونیکی برای کلیه تجارت‌های قانونی

5.کمک در بهبود فرآیندهای تصمیم­گیری از طریق مشاوره به نمایندگان هر سه قوه در استان فارس

6.اطلاع رسانی به سایر دوایر دولتی

7.ایجاد امکان ارتباط با سایر ادارات

برنامه ها:
توسعه توانمندی ها و ظرفیت سازمانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز با محوریت ارتقاء تغییر پذیری و انعطاف پذیری اتاق .

تحکیم جایگاه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز به عنوان یک نهاد غیر دولتی، دانایی محور و فراگیر .

پیگیری منافع جمعی، صنفی و فردی اعضاء با هدف ارتقای انگیزه مشارکت اعضاء و افزایش تأثیر گذاری حضور فعالان اقتصادی در عرصه های اقتصادی .

تلاش در جهت توسعه فرهنگ مشارکت و ایجاد هماهنگی و هم افزایی و افزایش همکاری اعضاء با یکدیگر .

کمک و ترغیب ارکان مختلف حکومت به بهبود فضای اقتصادی در جهت توسعه بخش خصوصی و حمایت از کارآفرینی.

کمک به ارتقاء سطح دانش و توانایی مدیران اقتصادی کشور.

تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و نیز گسترش مشارکت عامه مردم در فعالیت های اقتصادی.

گسترش نقش آفرینی اتاق در توسعه همکاری های اقتصادی دو و چند جانبه استان و کشور.

گسترش اطلاع رسانی اقتصادی.

ایفای نقش محوری در ارتقاء جایگاه اجتماعی فعالان اقتصادی.

احسان مؤمنی

احسان   مؤمنی

معدن
ehsan.momeni@yahoo.com
26001260(094)
26001262(094)
عضو
محمدعلی ناطقی

محمدعلی   ناطقی

بازرگانی
m.a.nateghi@denamedicalgroup.com
32333232(071)
32350689(071)
عضو
مهدی علی پور

مهدی   علی پور

بازرگانی
info@alipour.ir
38450120(071)
38450120(071)
عضو
علیرضا قدرتی

علیرضا   قدرتی

کشاورزی
gho_alireza@yahoo.com
32348080(071)
32300923(071)
عضو
کاوه خیری دیزجی

کاوه   خیری دیزجی

صنعت
kaveh.kheiri@gmail.com
33110900(071)
33110001(071)
عضو
هادی حنایی جهرمی

هادی   حنایی جهرمی

کشاورزی
hanaei_jahromi@yahoo.com
37431295(071)
37431436(071)
عضو
سهیلا محبی

سهیلا   محبی

بازرگانی
mehrkoosh_125@yahoo.com
37743828(071)
37742236(071)
عضو
نوید ایزدپناه

نوید   ایزدپناه

صنعت
n.izadpanah@steelalborz.com
83245111(021)
83244499(021)
عضو
نادر طیبی

نادر   طیبی

صنعت
Tayebi@fccima.ir
36294901(071)
36294914(071)
عضو
سهراب شرفی

سهراب   شرفی

بازرگانی
sohrabsharafi@yahoo.com
36230323(071)
36237661(071)
عضو
حمیدرضا ذوی الانواری

حمیدرضا   ذوی الانواری

بازرگانی
hamidzollanvari@gmail.com
37742356(071)
37742359(071)
منشی
عباس ابوقداره

عباس   ابوقداره

صنعت
abbas.aboughadareh@yahoo.com
38216736(071)
38216736(071)
خزانه دار
سید کاظم خاکره

سید کاظم   خاکره

صنعت
fooladshiraz@yahoo.com
36353239(071)
36353239(071)
نایب رئیس دوم
جمال رازقی جهرمی

جمال   رازقی جهرمی

کشاورزی
razeghi.jamal@bafoods.com
37742181-3(071)
37742181-3(071)
نایب رئیس اول
محمدصادق حمیدیان جهرمی

محمدصادق   حمیدیان جهرمی

معدن
hamidiyan@yahoo.com
36294916(071)
36294914(071)
رئیس