مشاهده کمیته مشترک
کمیته مشترک ایران و لبنان

کمیته مشترک ایران و لبنان

ابوالفضل روغنی گلپایگانی
-
آقایان خلیلی، صباغی ده آبادی، ادیب زاده، احتشامی، سلاجقه، خسروشاهی، سلمیانی، علیپور شکانی، ضمیر خورسندی، شیبانی
احمد حاتم زاده
021-85732384
خیابان طالقانی، نبش شهید موسوی ، شماره 175 اتاق بازرگانی ایران