دوشنبه, ۰۵ دی ۱۴۰۱ ۱۰:۴۵۱۴۱۹
چچ

سالنامه آماری 1400

2LPYp9mE2YbYp9mF2Ycg2KLZhdin2LHZiiAxNDAw

سالنامه آماری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجموع های از آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه فعالیتها و خدمات ارائه شده توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نتایج حاصل از اجرای طرحهای آمارگیری توسط مرکز آمار ایران وآمارهای ثبتی و نتایج آمارگی ر یهای اجرا شده توسط سایردستگاههای اجرایی که مرتبط با عملکرد بخش خصوصی کشور هستند، در قالب جداول و نمودارها تشیکل شده است. به کاربران گرامی سالنامه توصیه میشود، برای بهر ه گیری از اطلاعات موجود در هر فصل،مقدمه آن را به دقت مورد مطالعه قرار دهند تا از نکات مهمی که در کاربرد آمارهای آن فصل ضروری است، مانند تعاریف و مفاهیم به کاررفته در تهیه آمارها، پوشش موضوعی اقلام آماری، بهنگام نبودن بعضی از اطلاعاتی ا عدم درج برخی از اقلام آماری برای سال 1400 ،آگاهی حاصل نمایند. به منظور دسترسی آسان به این نشریه، نسخه الکترونیکی سالنامه آماری نیز از طریق بخش نشریات پورتال خدمات الکترونیکی اتاق ایران به آدرس www.iccima.ir قابل دسترسی می باشد.

نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۹.۳ Mb
تعداد دانلود : 685
فایل :
آدرس کوتاه شده: