کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث

کمیسیون ها و تشکل ها
لیست اعضا
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 علی نقوی رئیس
2 سهیل آل رسول نایب رئیس اول
3 حسین وثوقی ایرانی نایب رئیس دوم
4 سمیرا روانخواه دبیر