کمیسیون معادن و صنایع معدنی

کمیسیون ها و تشکل ها
لیست اعضا
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 بهرام شکوری رئیس
2 سجاد غرقی نایب رئیس اول
3 مهرداد اکبریان نایب رئیس دوم