فهرست فایل های گزارش های آب و کشاورزی
ردیف عنوان نوع فایل حجم فایل دریافت فایل
1 pdf بررسی صادرات محصولات کشاورزی pdf ۱.۲ Mb
2 pdf اصول OECD در حکمرانی آب: از سیاست تا اجرا و درش آموخته‌ها برای ایران pdf ۱.۲ Mb
3 pdf مدیریت بهینه‌ی آفات و بیماری‌های کشاورزی تحت شرایط تغییر اقلیم pdf ۸۲۶.۴ Kb
4 pdf راهنمای درک صرفه¬جویی واقعی در مصرف آب از طریق اقدامات مؤثر در ارتقای بهره¬وری محصول pdf ۲.۴ Mb
5 pdf گزارش تدوین نقشه راه و سند راهبردی احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی pdf ۲.۷ Mb
6 pdf مطالعات آسیب‌شناسی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی در سطح ملی (گزارش مساله‌یابی طرح احیا و تعادل بخشی) pdf ۵.۱ Mb
7 pdf گزارش اقتصاد کشاورزی سال 1398 pdf ۲.۱ Mb
8 گزارش امنیت غذایی کشور ارزیابی خوداتکایی کشاورزی و غذایی ایران با نگاهی به وضعیت عرضه و مصرف مواد غذایی در جامعه ۰ Byte
9 pdf خلاصه مدیریتی گزارش آسیب‌شناسی صادرات محصولات کشاورزی از منظر بخش خصوصی pdf ۲.۲ Mb
10 pdf فرا تحلیل بهره‌وری آب در سطح جهان برای سه محصول عمده (گندم، برنج و ذرت) در مناطق تحت آبیاری در طول سه دهه pdf ۳.۱ Mb