فهرست فایل های عملکرد اتاق های مشترک و کمیسیون ها
ردیف عنوان نوع فایل حجم فایل دریافت فایل
1 گزارش عملکرد اتاق مشترک ایران و عمان سال ۱۳۹۵ ۰ Byte
2 pdf گزارش کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری با عنوان «نقد و بررسی پیش نویس لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی(بخش اول)»» pdf ۹۹۹.۱ Kb
3 pdf گزارش کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری با عنوان «مطالعه ضمانت اجرای مطلوب در قوانین مقابله با فساد» pdf ۶۲۲.۴ Kb
4 pdf گزارش کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری با عنوان «مدیریت تعارض منافع: مفاهیم، نظریه ها و راه کارها» pdf ۴۶۱.۷ Kb
5 pdf گزارش کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری با عنوان «نقد و بررسی مدیریت تعارض منافع» pdf ۴۷۰.۶ Kb
6 pdf گزارش کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری با عنوان «نقد و بررسی تفصیلی مفاد لایحه شفافیت، نوآوری و چالش ها(بخش دوم)» pdf ۴۵۸.۴ Kb
7 pdf گزارش کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری با عنوان «نقد و بررسی پیش نویس لایحه شفافیت (بخش اول)» pdf ۸۰۵.۴ Kb
8 pdf گزارش کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک با عنوان آسیب شناسی بخش حمل و نقل pdf ۵۶۱.۶ Kb