۰۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۱۲ ۳۸۵۲
چچ

بخشنامه در خصوص معافیت انجمن های صنفی ، مجامع حرفه ای و تشکل ها از پرداخت مالیات

-