۰۷ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۳۴۳۸۷
چچ

مصوبات کمیسیون معاملات مورخ 5 اردیبهشت 1400

مصوبه شماره 1: مقرر گردید تهیه و چاپ برگه های گواهی قبولی کارنه تیر به تعداد 5000 عدد، توسط شرکت چاپ اکسیر صورت پذیرد.
مصوبه شماره 2: مقرر گردید تهیه و چاپ بروشور Iran a new Era2021 توسط شرکت چاپ احرار انجام گردد.
مصوبه شماره 3: در ارتباط با خرید کتاب راهنمای تجارت و کسب و کار در امارات متحده عربی به تعداد 300 جلد، مقرر گردید از موسسه کسب و کار ایرانیان کارینا تهیه گردد.
مصوبه شماره 4: در ارتباط با لوله کشی و وصل انشعاب گاز ساختمان شماره 6، شرکت ایمن گستران فرناک به عنوان برنده مناقصه انتخاب شدند.
مصوبه شماره 5: در ارتباط با نظارت شرکتهای مشاور بر احداث ساختمان پارکینگ اتاق ایران و با عنایت به ترک تشریفات و پیشنهاد از سوی مدیر طرح های ساختمانی اتاق ایران مقرر گردید موضوع با جناب آقای مهندس انصاری مطرح و در صورت عدم تائید، استعلام قیمت مجدد به عمل آید.
مصوبه شماره 6: در ارتباط با سهم اتاق ایران از تهیه کتاب گزارش شاخص ملی توسعه، با پرداخت 60 درصد سهم اتاق ایران از تهیه کتاب موافقت شد.
مصوبه شماره 7: ترجمه الگوی مقررات قانونی آنستیرال درباره مشارکت عمومی - خصوصی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.