۰۷ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۳۴ ۵۴۶
چچ

مصوبات کمیسیون معاملات مورخ 27 اردیبهشت 1400

مصوبه شماره 1: در ارتباط با نظارت بر ساختمان پارکینگ اتاق، با شرکت مهندسین مشاور سازه دراژ برسام قرارداد منعقد گردید.
مصوبه شماره 2: در خصوص حق عضویت اتاق مقرر گردید مبلغ درخواستی مربوط به حق عضویت در اتاق اسلامی جهت سال 2021، راسا توسط مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اسلامی پرداخت گردد.
مصوبه شماره 3: در ارتباط با تامین قطعات کامپیوتری، شرکت کسری کامپیوتر به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردید.
مصوبه شماره 4: در خصوص خرید دستمال کاغذی، فروشگاه حقیقت به عنوان برنده مناقصه اعلام گردید.
مصوبه شماره 5: در خصوص تهیه پوشاک پرسنل خدماتی، پوشاک جامعه به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردید.
مصوبه شماره 6: در ارتباط با خرید کارتریج، شرکت تارا مشاور به عنوان برنده مناقصه اعلام گردید.
مصوبه شماره 7: در ارتباط با بیمه ثالث و بدنه خودروهای اتاق، شرکت بیمه میهن به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردید.