۰۸ آذر ۱۴۰۰ ۱۲:۰۷۵۱۱
چچ

مصوبه کمیسیون معاملات مورخ 23 خرداد 1400

موضوع اخذ تجهیزات و تهیه و نصب پرده در ساختمان شماره 6 اتاق ایران مطرح وشرکت تزئینات مقدم به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردید.