۰۷ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۳۷ ۵۹۸
چچ

مصوبات کمیسیون معاملات مورخ 9 خرداد 1400

مصوبه شماره 1: موضوع تدوین نظامنامه هویت بصری اتاق ایران مطرح و با توجه به شرح خدمات و قیمت های ارائه شده، پیشنهاد شرکت ویستا نقش فراهنگ مورد تائید قرار گرفت. لازم به ذکر است مدیریت روابط عمومی با همکاری دفتر برنامه ریزی و پایش گزارشی در این خصوص تهیه نموده و موضوع در کمیته راهبردی برنامه ریزی هیات رئیسه اتاق ایران مطرح گردد لازم به ذکر است پذیرش این موضوع منوط به تائید کمیته راهبردی برنامه ریزی می باشد.
مصوبه شماره 2: موضوع ساماندهی و پیاده سازی مرکز اسناد اتاق ایران با عنایت به ترک تشریفات، طرح پیشنهادی جناب آقای ططری مورد موافقت کمیسیون واقع شد، همچنین با توجه به روند اجرای این طرح معاونت پشتیبانی بر حسن اجرا و انجام کار نظارت داشته باشند و مدیریت روابط عمومی موظف به اخذ تخفیف قابل توجه از جناب آقای ططری در این موضوع شدند.
مصوبه شماره 3: موضوع چاپ کتاب صفر تا صد حقوق کسب و کار مطرح و چاپ ایده آل به عنوان برنده مناقصه انتخاب شد.
مصوبه شماره 4: موضوع اخذ شابک و فیپا و مجوز کتاب (زندگی درونی بازارها) مطرح و شرکت نشر کیمیا اثر به عنوان برنده مناقصه انتخاب شد .
مصوبه شماره 5: موضوع خرید 80 هزار ماسک سه لایه بهداشتی مطرح و شرکت جویندگان راه دانش به عنوان برنده مناقصه انتخاب شد.
مصوبه شماره 6: موضوع هزینه پشتیبانی سامانه رصد مطرح و موضوع مورد قبول کمیسیون معاملات قرار نگرفت و اعلام گردید کار پشتیبانی این سامانه توسط نیروهای فاوا انجام شود.
مصوبه شماره 7: قرارداد آقای فاضلیان موضوع پشتیبانی از سامانه های آماری در سال 1400 مطرح و قرارداد با آقای سید شهاب الدین فاضلیان به مدت یکسال منعقد گردید.
مصوبه شماره 8: موضوع انجام پروژه سنجش شرایط محیطی و ارزیابی عوامل زیان مطرح و شرکت ایمن زیست آزما به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردید.
مصوبه شماره 9: موضوع انتخاب شرکت باوند به عنوان ناظر کارفرما مطرح و با عنایت به روش ترک تشریفات شرکت موردنظر مورد موافقت کمیسیون معاملات قرار گرفت. ضروری است که این موضوع به تصویب هیات رئیسه اتاق ایران نیز برسد.