۰۷ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۳۷ ۵۸۷
چچ

مصوبات کمیسیون معاملات مورخ 6 تیر 1400

مصوبه شماره 1: موضوع تامین نیروی خدماتی و پشتیبانی اتاق مطرح و شرکت یاران پوشش یکتا با درصد مباشرت 1/8 و نمره فنی 100 به دلیل سابقه همکاری و رضایت مندی پرسنل تحت پوشش و پرداخت به موقع حقوق و مزایا به عنوان برنده مناقصه انتخاب شد.
مصوبه شماره 2: موضوع احداث پارکینگ طبقاتی اتاق مطرح و مقرر گردید:
- مدیریت طرح های ساختمانی ظرف 48 ساعت ضمن بررسی و آنالیز قیمت ها و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح اتاق گزارش را به کمیسیون معاملات ارائه دهند.
- با توجه به تبصره بند(د) از ماده 5 آئین نامه معاملات اتاق ایران لازم است مصوبه فوق پس از تصویب در کمیسیون معاملات برای تصمیم گیری به هیات رئیسه اتاق ایران ارائه گردد.
مصوبه شماره 3: مووضع برچیدن و حمل سوله با دیواره های ساندویچ پنل به همراه پارکینگ های مسقف غربی و شرقی مطرح و آقای عرفان شاه سوار خان به عنوان برنده مناقصه انتخاب شد.