۰۷ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۲۴ ۵۵۶
چچ

مصوبات کمیسیون معاملات مورخ 20 تیر 1400

مصوبه شماره 1: در خصوص خرید چای مصرفی 6 ماهه اتاق ایران، موضوع در جلسه کمیسیون مطرح و شرکت ظهور تک ستاره ( با نشان تجاری چای دبش) به عنوان برنده مناقصه انتخاب شد.
مصوبه شماره 2: در خصوص تهیه و چاپ فرم های اداری A و فرم اوراسیا موضوع در جلسه کمیسیون مطرح و شرکت پیشرو چاپ به عنوان برنده مناقصه انتخاب شد.
مصوبه شماره 3: موضوع پشتیبانی و توسعه سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند در جلسه کمیسیون مطرح و با توجه به نقص مدارک شرکت کنندگان براساس بند 13 از ماده 8 آئین نامه کمیسیون معاملات به درخواست های ایشان رسیدگی نشده و با توجه به ماده 13 آئین نامه معاملات اتاق ایران مناقصه فوق تجدید خواهد شد.
مصوبه شماره 4: موضوع پشتیبانی سیستم BMS در کمیسیون مطرح و قرارداد پشتیبانی با شرکت گمرآریا مجری پروژه سیستم BMS اتاق ایران برای سال 1400 تمدید گردد.( قیمت بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده)
مصوبه شماره 5: موضوع پشتیبانی و سرویس نگهداری آسانسور ساختمانهای شماره 2،1 و7 اتاق ایران و تمدید قرارداد آنها با شرکتهای قبلی درجلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد شناسایی و انتخاب پیمانکاران موضوع سرویس نگهداری آسانسورهای از طریق مناقصه صورت پذیرد.
مصوبه شماره 6: موضوع شناسایی و انتخاب پارکینگ عمومی جهت استفاده کارکنان اتاق به دلیل شروع پروژه ساخت پارکینگ طبقاتی اتاق، مطرح و مقرر گردید از پارکینگ طبقاتی مجتمع نور با ظرفیت 900 جای پارک، مجهز به اتاق مونیتورینگ و دوربین مدار بسته و 8 لاین آسانسور به طور آزمایشی برای مدت 1 ماه استفاده شود.
مصوبه شماره 7: موضوع نرخ اعلامی کرایه خودرو، برای ماموریتهای محوله معاونین و مدیران از شرکتهای مختلف پیگیری گردید و شرکت آنی نام آوران امروز تنها شرکتی بود که با توجه به سابقه همکاری با اتاق پیشنهاد منطقی را ارائه نمود و مقرر گردید تعداد 3 دستگاه خودرو پرشیا از خودروهایی که قرار است از طریق به فروش برسد انتخاب و برای این امر اختصاص داده شود و همچنین معاونت پشتیبانی و مدیریت امور مالی هزینه های سالیانه 3 دستگاه خودرو و استهلاک و حق الزحمه رانندگان را محاسبه و با پیشنهاد واصله از شرکت آنی نام آوران امروز مقایسه کرده و نتیجه را جهت اخذ تصمیم در جلسه آتی ارائه نمایند.